Ierosināta lieta par Civillikuma normu, kas noteic, ka par adoptētāju nedrīkst būt persona, kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu

09.01.2019.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2019. gada 7. janvārī ierosināja lietu “Par Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110. pantam”.

Apstrīdētā norma

Civillikuma 163. panta ceturtās daļas 1. punkts noteic, ka par adoptētāju nedrīkst būt persona, kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas.

Augstāka juridiska spēka normas

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 96. pants: “Ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību”.

Satversmes 110. pants: “Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Augstākās tiesas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc personas pieteikuma par bāriņtiesas lēmumu atteikties atzīt viņu par laulātās personas bērnu adoptētāju. Bāriņtiesa savu lēmumu pieņēmusi, pamatojoties uz apstrīdēto normu.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētajā normā ietvertais pamattiesību ierobežojums neatbilstot samērīguma principam, jo leģitīmo mērķi esot iespējams sasniegt ar mazāk ierobežojošiem līdzekļiem. Tādēļ pieteikuma iesniedzēja apturējusi tiesvedību lietā un vērsusies Satversmes tiesā.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2019. gada 7. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 7. jūnijs. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Preses relīze PDF formātā: 2019-01-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2019-01-01