Ierosināta lieta par Būvniecības likuma pārejas noteikumu normu, kas ierobežo personas tiesības turpināt patstāvīgu praksi projektēšanā

15.06.2021.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2021. gada 14. jūnijā ierosināja lietu “Par Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 106. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4. punkta pirmais teikums:

“Personas, kuras līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības būvniecības jomā būvinženiera profesijā un kurām ir pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvinženiera studiju programmā, ir tiesīgas turpināt patstāvīgu praksi inženierizpētē bez laika ierobežojuma, bet projektēšanā vai būvekspertīzē – ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim.”

Augstāka juridiska spēka normas

  • Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. pants: “Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.”
  • Satversmes 91. panta pirmais teikums: “Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā.”
  • Satversmes 106. panta pirmais teikums: “Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Rūdolfa Liberta (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs 2009. gadā ieguvis būvprakses sertifikātu un patstāvīgās prakses tiesības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā. Viņš ieguvis amatam tobrīd nepieciešamo pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, normatīvajos aktos prasīto pieredzi un 11 gadus strādājis sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja amatā. Likumdevējs vēlāk Būvniecības likumā noteicis, ka patstāvīgas prakses tiesību iegūšanai projektēšanā nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības vai saistītā inženierzinātņu studiju programmā. Atbilstoši apstrīdētajai normai Pieteikuma iesniedzējs kopš 2021. gada 1. janvāra zaudējis patstāvīgas prakses tiesības ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, jo nav ieguvis minēto otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka likumdevējs nav pienācīgi apsvēris nepieciešamību patstāvīgas prakses tiesībām projektēšanā noteikt prasību pēc otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības. Likumdevējs arī neesot noteicis samērīgu termiņu pārejai uz jauno regulējumu un salīdzināmā situācijā – attiecībā uz inženierizpēti – esot paredzējis tiesības turpināt patstāvīgu praksi bez laika ierobežojuma. Tādējādi ar apstrīdēto normu esot nesamērīgi ierobežotas viņam Satversmes 106. panta pirmajā teikumā ietvertās tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, pārkāpts 1. pantā ietvertais tiesiskās paļāvības princips un 91. panta pirmajā teikumā ietvertais tiesiskās vienlīdzības princips.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2021. gada 16. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2021. gada 14. novembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-27-01