Ierosināta lieta par atšķirībām Latvijas pilsoņu un nepilsoņu pensiju aprēķināšanas noteikumos

25.03.2010.

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par Latvijas nepilsoņu darba un tam pielīdzināto periodu pielīdzināšanu apdrošināšanas stāžam) atbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam kopsakarā ar Pirmā protokola 1. pantu un Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēka Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pants noteic, ka Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas diskriminācijas, bet Konvencijas Pirmā protokola 1. pants nodrošina tiesības uz īpašumu.

Likuma “Par valsts pensijām” pārejas noteikumu 1. punkts uzskaita bijušās PSRS teritorijā uzkrātos darba un tam pielīdzinātos periodus, kas ir pielīdzināmi apdrošināšanas stāžam un attiecīgi ietekmē vecuma pensijas aprēķinu. Latvijas nepilsoņiem, salīdzinājumā ar Latvijas pilsoņiem, šo periodu saraksts ir daudz šaurāks, proti, apdrošināšanas stāžam tiek pielīdzināts mācību un represiju laiks. Savukārt, Latvijas pilsoņiem kā apdrošināšanas stāžs tiek ieskaitīts arī, piemēram, obligātā militārā dienesta laiks, bērna audzināšana līdz astoņu gadu vecumam, individuālais darbs, algots darbs reliģiskajās organizācijās, u.c.

Pieteikumu iesniegušas vairākas personas – Latvijas nepilsoņi, kas norāda, ka atšķirīgie noteikumi attiecībā pret pilsoņiem un nepilsoņiem attiecībā uz apdrošināšanas stāža aprēķināšanu esot diskriminējoši un tādēļ neatbilstot Satversmei un Konvencijai.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010. gada 25. maijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 24. augusts.


Relīze PDF formātā: 2010-20-0106_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-20-0106