Ierosināta lieta par atlīdzību par pārstāvja izmantošanu administratīvajā procesā

15.02.2010.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Administratīvā procesa likuma 18. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu un ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.

Apstrīdētā norma noteic: „Administratīvajās lietās, kas adresātam ir sarežģītas, pēc iestādes vai tiesas lēmuma, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, tās pārstāvim izmaksā atlīdzību no valsts budžeta. Atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību nosaka Ministru kabinets”.

Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā apgabaltiesa – uzskata, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 92. pantam, jo paredz atlīdzību pārstāvim tikai tajās lietās, ko iestāde vai tiesa ir atzinusi par sarežģītu, un atlīdzība ir saistīta ar pārstāvamās personas materiālo stāvokli. Savukārt, ja personai, kura nav maznodrošināta vai trūcīga, vai kuras lieta nav atzīta par sarežģītu, nepastāvot iespēja saņemt atlīdzinājumu par juridiskās palīdzības izmaksām pat tādā gadījumā, ja iestādes izdotais administratīvais akts vai faktiskā rīcība ir atzīta par prettiesisku.

Saeima ir uzaicināta līdz 2010 .gada 12. aprīlim iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2010. gada 12. jūlijs.


Relīze PDF formātā: 2010-11-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2010-11-03