Ierosināta lieta par Amatas novada teritorijas plānojumu daļā

19.07.2019.

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2019. gada 18. jūlijā ierosināja lietu “Par Amatas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” daļā par Zaubes pagasta Annas ciema robežām un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4296 009 0047 teritorijas izmantošanas veidu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Apstrīdētais akts

Ar Amatas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” ir apstiprināta Amatas novada Teritorijas plānojuma grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, citstarp iekļaujot Zaubes pagasta Annas ciema robežās nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 4296 009 0047 un nosakot tā teritorijas izmantošanas veidu.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes 115. pants: “Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Uģa Lapiņa (turpmāk – pieteikuma iesniedzējs) pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējam pieder nekustamais īpašums, kas atrodas Amatas novadā un robežojas ar nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 4296 009 0047. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētais akts pārkāpj vairākas teritorijas attīstības plānošanu regulējošo normatīvo aktu normas un teritorijas attīstības plānošanas principus. Tādējādi apstrīdētais akts aizskarot viņam Satversmes 115. pantā noteiktās tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Pieteikumā citstarp norādīts, sabiedrībai neesot sniegta izsmeļoša informācija par Amatas novada Teritorijas plānojumā ieplānotajām izmaiņām. Apstrīdētā akta izstrādes materiālos neesot pamatojuma ne Annas ciema robežas grozīšanai, ne īpašuma ar kadastra Nr. 4296 009 0047 teritorijas izmantošanas veida maiņai. Turklāt pašvaldība neesot sniegusi pamatojumu, kāpēc noraidīti pieteikuma iesniedzēja izteiktie iebildumi.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Amatas novada domi – līdz 2019. gada 18. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2019. gada 18. decembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2019-14-03_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2019-14-03