Ierosināta lieta par Aizsargjoslu likuma normu

21.05.2014.

2014. gada 21. maijā Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. panta otrās daļas 1. punktu kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts celt jaunas ēkas un būves un paplašināt esošās, izņemot gadījumus, kad tiek renovētas vai restaurētas esošās ēkas un būves u.tml.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 91. pants: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Satversmes 105. pants: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma. Administratīvā rajona tiesa izskatīja lietu, kurā personai bija atteikta atļauja atjaunot ugunsgrēkā nopostīto īpašumu Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Atteikums pamatots ar apstrīdēto normu, kura šajā teritorijā pieļaujot tikai māju restaurāciju, renovāciju un rekonstrukciju, savukārt jaunu ēku būvniecība esot aizliegta.

Pieteikumā pausts viedoklis, ka apstrīdētā norma pielīdzinot nopostītu ēku atjaunošanu būvniecībai. Tādējādi norma nopostītās ēkas īpašnieku nostādot nelabvēlīgākā situācija iepretim tiem ēku īpašniekiem, kuru ēkas vai būves nav pilnībā iznīcinātas. Šāda attieksme esot pretrunā ar vienlīdzības principu un nesamērīgi aizskarot personas tiesības uz īpašumu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz šā gada 21. jūlijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 21. oktobris. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2014-16-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2014-16-01