Ierosināta lieta par aizliegumu robežsargiem apvienoties arodbiedrībās

01.10.2013.

2013. gada 1. oktobrī Satversmes tiesas 1. kolēģija ierosināja lietu „Par Robežsardzes likuma 49. panta pirmās daļas vārdu „apvienoties arodbiedrībās” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 102. pantam un 108. panta otrajam teikumam”.

Apstrīdētā norma (slīprakstā)

Robežsardzes likuma 49. panta pirmā daļa paredz, ka robežsargiem aizliegts apvienoties arodbiedrībās, organizēt streikus un piedalīties tajos.

Augstāka juridiskā spēka normas

Satversmes 102. pants: „Ikvienam ir tiesības apvienoties biedrībās, politiskās partijās un citās sabiedriskās organizācijās.”

Satversmes 108. panta otrais teikums: „Valsts aizsargā arodbiedrību brīvību.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Latvijas Republikas tiesībsarga pieteikuma. Tiesībsargs uzskata, ka apstrīdētajā normā paredzētais tiesību ierobežojums, proti, aizliegums robežsargiem dibināt arodbiedrības, ir nesamērīgs un sabiedrībā nepastāv vajadzība pēc tāda ierobežojuma. Arodbiedrības demokrātiskā valstī ieņemot nozīmīgu vietu, tās aizsargājot strādājošo ekonomiskās, sociālās un darba intereses, kā arī vārda brīvību. Tādēļ demokrātiskā valstī arodbiedrību dibināšanas, darbības un attīstības brīvība esot uzskatāma par pamatnoteikumu, kuru drīkstētu ierobežot stingri noteiktos, šauri definētos gadījumos.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 2. decembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2014. gada 1. marts. Par lietas izskatīšanas procesu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2013-15-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-15-01