Ierosināta lieta par aizliegumu Latvijas teritorijā ievest ūdeles

08.07.2022.

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 7. jūlijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 244. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 244. punkts noteic, ka aizliegts no citas valsts ievest Latvijas teritorijā ūdeles.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 105. pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējas ir komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir ūdeļu ievešana un audzēšana, ūdeļu kažokādu ieguve, apstrāde un eksportēšana. Pieteikuma iesniedzējas norāda, ka ūdeles vienmēr ir tikušas iepirktas citās Eiropas Savienības valstīs un no tām ievestas Latvijā, kur notiekot to audzēšana kažokādu iegūšanai. Ņemot vērā apstrīdētajā normā ietverto aizliegumu ievest Latvijas teritorijā ūdeles, Pieteikuma iesniedzējas esot apturējušas savu saimniecisko darbību Latvijā.

Tādējādi esot aizskartas Pieteikuma iesniedzējām Satversmes 105. pantā ietvertās tiesības turpināt uzsākto komercdarbību.

Tiesas process

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Ministru kabinetu – līdz 2022. gada 7. septembrim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

  • Lietas sagatavošanas termiņš ir 2022. gada 7. decembris.

Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu pieejams šeit.

Preses relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-28-03