Ierosināta lieta par administratīvās tiesas tiesībām grozīt Konkurences padomes lēmumus

17.03.2017.

Satversmes tiesa 2017. gada 17. martā ierosināja lietu „Par Administratīvā procesa likuma 253. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Administratīvā procesa likuma 253. panta trešā daļa paredz, ka tiesa likumā paredzētajos gadījumos var grozīt administratīvo aktu un noteikt konkrētu tā saturu.

Augstāka juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc diviem identiski formulētiem Administratīvās apgabaltiesas pieteikumiem. Tajos minēts, ka tiesas tiesvedībā atrodas administratīvās lietas, kurās pieteikumu iesniedzēji citstarp lūdzot grozīt Konkurences padomes lēmumus, samazinot tiem piemērotos naudas sodus.

Atbilstoši apstrīdētās normas interpretācijai tiesa varot grozīt un noteikt konkrētu administratīvā akta saturu iestādes vietā tikai tad, ja tiesību normās šāda kompetence ir paredzēta. Tomēr ne Konkurences likums, ne citas konkurences tiesību nomas tieši neparedzot administratīvās tiesas tiesības grozīt Konkurences padomes pieņemtos lēmumus.

Pieteikumu iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētā norma, kas nepamatoti ierobežojot administratīvās tiesas kompetenci grozīt Konkurences padomes pieņemtos lēmumus, ir pretrunā ar personas tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir uzaicinājusi Saeimu līdz 2017. gada 17. maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2017. gada 17. augusts. Par lietu izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.


Relīze PDF formātā: 2017-08-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2017-08-01