Ierosināta lieta par 2011.gada budžeta likuma apakšprogrammu

09.05.2011.

Satversmes tiesas 1.kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” apakšprogrammas 23.00.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”.

Satversmes 1.pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Pieteikuma iesniedzējs – 10.Saeimas divdesmit deputāti – uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj demokrātiskas republikas principus, kas izriet no Satversmes 1.panta.

Apstrīdētā norma noteic Valsts autoceļu fondam piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu 2011.gadam. Pieteikumā norādīts, ka saskaņā ar likumu „Par autoceļiem” finansējumam vajadzētu būt aptuveni 220,5 miljonu latu apmērā, tomēr apstrīdētā norma paredz vien aptuveni 80,6 miljonu latu finansējumu. Tādējādi tiekot pārkāpts likumības princips, kas paredzot to, ka demokrātiskā republikā parlamentam ir jāievēro likumi, ko pieņēmis pats parlaments. Apstrīdētā norma pārkāpjot arī autovadītāju un uzņēmēju tiesisko paļāvību.

Saeima ir uzaicināta līdz 2011.gada 11.jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2011.gada 9.oktobris.


Relīze PDF formātā: 2011-11-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2011-11-01