Ierosināta ieta par maksātnespējas procesa pabeigšanu

18.12.2012.

2012. gada 14. decembrī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par 2007. gada 1. novembra Maksātnespējas likuma 138. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 105. pantam”.

Apstrīdētā norma

Apstrīdētā norma bija spēkā līdz 2010. gada 1. novembrim. Tā noteica, ka lēmumu par bankrota procedūras pabeigšanu pieņem noslēguma kreditoru sapulce ne vēlāk kā mēnesi pēc bankrota procedūras pasākumu izpildes. Lēmums par bankrota procedūras pabeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo balsstiesīgo kreditoru.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 92. pants: „Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.”

Satversmes 105. pants: “Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja AS „Danske Banka” savulaik ir izsniegusi aizdevumus juridiskajai personai, kas vēlāk ir bankrotējusi.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir aicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 14. februārim iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 12. maijs.


Relīze PDF formātā: 2012-25-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2012-25-01