Ierosināta ieta par izdienas pensiju piešķiršanas nosacījumiem KNAB amatpersonām

09.01.2013.

2013. gada 9. janvārī Satversmes tiesas 2. kolēģija ierosināja lietu „Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likuma 3. panta 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam”.

Apstrīdētā norma

Saskaņā ar apstrīdēto normu izdienas stāžā, kas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) amatpersonām dod tiesības uz izdienas pensiju, citastarp ieskaita laiku, kas nodienēts Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs.

Augstāka juridiskā spēka norma

Satversmes 91. pants: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”

Satversmes 109. pants: „Ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, darbnespējas, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzējas – Administratīvās rajona tiesas – tiesvedībā ir lieta, kurā persona lūdz atcelt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) atteikumu piešķirt izdienas pensiju kā bijušajai KNAB darbiniecei. VSAA lēmums pamatots ar apstrīdēto normu, proti, VSAA uzskata, ka pensijas piešķiršanai jāņem vērā tikai tas laiks, ko persona ir nodienējusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs. Tā kā netiekot ņemts vērā padomju laikā (LPSR Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs) uzkrātais stāžs, pensijas piešķiršanai nepieciešamais stāžs neesot uzkrāts.

Administratīvā rajona tiesa uzskata, ka apstrīdētā norma ierobežojot personas tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Turklāt tā nostādot personu nevienlīdzīgā situācijā salīdzinājumā ar vairāku citu profesiju pārstāvjiem, piemēram, Iekšlietu ministrijas darbiniekiem vai prokuroriem, jo šo citu profesiju pārstāvjiem izdienas pensiju piešķiršanā tiekot ņemts vērā LPSR Iekšlietu ministrijas sistēmās iestādēs dienētais laiks.

Tiesas procedūra

Satversmes tiesa ir aicinājusi Saeimu līdz 2013. gada 9. martam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2013. gada 9. jūnijs.


Relīze PDF formātā: 2013-01-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2013-01-01