Ienākumu no noguldījumiem un depozītiem aplikšana ar nodokli atbilst Satversmei

07.12.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-25-01 „Par 2009. gada 1. decembra likuma „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” 6. panta (daļā par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 3. punkta izslēgšanu) un likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 13. punkta un 16.1 panta devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.

Izskatītajā lietā bija apvienotas divas lietas, kas bija ierosinātas pēc Mārtiņa Trautmaņa un Mārtiņa Draudiņa pieteikumiem. Sūdzību iesniedzēji norādīja, ka apstrīdētās normas aizskar viņu īpašuma tiesības un neatbilst tiesiskās paļāvības principam, jo paredz aplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tos ienākumus, kas gūti no noguldījumiem un depozītiem, lai gan noguldījumi un depozīti veikti vēl pirms apstrīdēto normu pieņemšanas. Apstrīdētās normas ir spēkā no 2010. gada 1. janvāra, bet iepriekš šādus ienākumus ar nodokli neaplika.

Satversmes tiesa secināja, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikti nevis paši noguldījumi, bet tikai ienākumi, kas no tiem gūti. Tiesa norādīja, ka likuma vispārējais princips ir tāds, ka personas ienākumi tiek aplikti ar tādu nodokli, kas ir spēkā šo ienākumu gūšanas laikā. Tā personas ienākumi no algota darba tiek aplikti ar nodokli atbilstoši regulējumam, kas ir spēkā darba algas izmaksas dienā, nevis darba līguma noslēgšanas dienā.

Tiesa ņēma vērā, ka līdz 2010. gadam pastāvošais regulējums radīja procentu ienākumiem īpaši labvēlīgu nodokļu režīmu salīdzinājumā ar cita veida ienākumiem (piemēram, darba algu). Tiesa atzina, ka personām bija jārēķinās ar to, ka gadījumā, ja valsts ekonomiskā situācija un vajadzības mainīsies, var mainīties arī nodokļu likmes un atvieglojumi.

Līdz ar to Satversmes tiesa atzina apstrīdētās normas par atbilstošām Satversmes 1. un 105. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-25-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-25-01