Eiropas Savienības Tiesa sniedz atbildi uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar pienākumu darīt sabiedrībai pieejamus datus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem

22.06.2021.

Šodien, 2021. gada 22. jūnijā, Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi prejudiciālo nolēmumu lietā C-439/19, kurā sniegtas atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2018-18-01 “Par Ceļu satiksmes likuma 14.1 panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam” (turpmāk – lieta Nr. 2018-18-01). Eiropas Savienības Tiesa sniegusi atbildes par Vispārīgās datu aizsardzības regulas  interpretāciju attiecībā uz datiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzskaites punktiem.

Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 68. pantam līdz ar līguma par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai ratifikāciju Eiropas Savienības tiesības ir kļuvušas par neatņemamu Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļu. Satversmes tiesa ir atzinusi, ka, noskaidrojot nacionālo normatīvo aktu saturu un piemērojot tos, ir jāņem vērā demokrātiju stiprinošie Eiropas Savienības tiesību akti un Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā nostiprinātā to interpretācija.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. panta pirmā daļa noteic, ka Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir sniegt prejudiciālus nolēmumus par līgumu interpretāciju, kā arī Eiropas Savienības iestāžu vai struktūru tiesību aktu spēkā esamību un interpretāciju. Savukārt atbilstoši šā panta trešajai daļai, ja šāds jautājums ir radies lietā, ko izskata dalībvalsts tiesa, kuras lēmumus saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem nevar pārsūdzēt, tai ir pienākums vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Satversmes tiesa 2019. gada 4. jūnijā lietā Nr. 2018-18-01 pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai. Tiesvedība šajā lietā apturēta līdz Eiropas Savienības Tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Satversmes tiesai jālemj par tiesvedības atjaunošanu un lietas Nr. 2018-18-01 izskatīšanu.

Satversmes tiesas lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālais nolēmums lietā C-439/19 pieejams Eiropas Savienības Tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2018-18-01