Atteikšanās no pensiju indeksēšanas 2009. gadā atbilst Satversmei

26.11.2009.

Satversmes tiesā ir pieņemts spriedums lietā par 2009. gada 12. marta likuma „Grozījumi likumā „Par valsts pensijām” 2. panta vārdu „valsts pensijas 2009. gadā pārskatītas netiek” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam.

Lietā divdesmit Saeimas deputāti apstrīdēja normas, kas atceļ pensiju pārskatīšanu 2009. gada 1. aprīlī un 1. oktobrī, atbilstību Satversmes 1. pantā ietvertajam tiesiskās paļāvības principam un samērīguma principam, kā arī sociāli atbildīgas valsts principam un Satversmes 109. pantā ietvertajām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu.

Satversmes tiesa atzina, ka normas mērķis – sabalansēt valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu daļas un tādējādi garantēt citu personu tiesības uz sociālo nodrošinājumu – ir leģitīms. Lietas dalībnieki ir minējuši citus leģitīmā mērķa sasniegšanas veidus, piemēram, paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi vai samazināt personām noteikto sociālo nodrošinājumu. Tomēr, izvēloties šādus risinājumus, sekas būtu vēl nelabvēlīgākas.

Satversmes tiesa uzsvēra, ka apstrīdētā norma nav radījusi personām jau piešķirtās valsts pensijas apmēra samazinājumu. Pensiju saņēmējiem radītā aizskāruma būtiskumu samazina arī tas, ka tiesību uz sociālo nodrošinājumu ierobežojums – pensiju nepārskatīšana atbilstoši inflācijas rādītājiem – ir noteikts vienīgi uz konkrētu laika posmu, proti, 2009. gadu. 2010. gadā valsts pensiju pārskatīšanu ir paredzēts atsākt.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts būs pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-08-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-08-01