Amatā stājas Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis

03.04.2017.

Šodien, 3. aprīlī, Satversmes tiesas tiesneša amatā stājās Jānis Neimanis.

Jānis Neimanis ir dzimis 1976. gada 21. februārī. Viņš ir absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 1999. gadā ieguvis jurista diplomu, bet 2000. gadā – sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Pēc doktorantūras studijām Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un promocijas darba “Tiesību tālākveidošanas konstitucionālie un metodoloģiskie problēmjautājumi” aizstāvēšanas 2005. gadā ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu tiesību teorijā un vēsturē.

Darba gaitas Jānis Neimanis uzsācis 1995. gadā Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā kā referents, vēlāk kļuvis par Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka palīgu. No 1997. gada karjeru turpinājis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Sabiedrisko organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja amatā, bet vēlāk kļuvis par Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieku, valsts notāru.

1999. gadā Jānis Neimanis uzsācis akadēmisko darbu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē kā pasniedzējs, vēlāk kļuvis par lektoru studiju kursos “Tiesību teorija” un “Juridisko metožu mācība”. 2006. gadā ievēlēts par docentu un 2012. gada vidū – par Latvijas Universitātes asociēto profesoru.

2003. gadā Jānis Neimanis kļuvis par zvērinātu advokātu, savukārt 2007. gadā apstiprināts par tiesnesi, uzsākot tiesneša pienākumu izpildi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Kopš 2014. gada līdz brīdim, kad stājies Satversmes tiesas tiesneša amatā, darbojies Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā. Ir Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības biedrs, valdes priekšsēdētājs.

Pēdējo gadu laikā Jānis Neimanis piedalījies starptautiskās un vietēja mēroga konferencēs, sniedzot referātu priekšlasījumus, akcentējot jautājumus, kas saistīti ar administratīvajām tiesībām un administratīvo procesu Latvijā, kā arī tiesnešu lomu tiesību normu piemērošanā, un īpaši izceļot tiesību teorijas un juridiskās tehnikas jautājumus.

Jānis Neimanis ne tikai izdevis vairākas grāmatas, bet arī piedalījies daudzu grāmatu izstrādē un publicējis vairāk nekā piecdesmit rakstu par dažādiem tiesību teorijas un administratīvo tiesību aspektiem.

Jānis Neimanis saņēmis gan Augstākās tiesas, gan tieslietu ministra atzinības rakstus par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā, Latvijas tiesu sistēmas pilnveidē.

Par Satversmes tiesas tiesnesi Jānis Neimanis tika apstiprināts 2016. gada 22. decembrī.