Pieņemts spriedums lietā par Valsts kontroles iespējām iepazīties ar medicīnisko dokumentāciju

14.03.2011.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-51-03 „Par Pacientu tiesību likuma 10. panta piektās daļas 6. punkta, ciktāl tas neparedz tiesības Valsts kontrolei pieprasīt savu likumā noteikto funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju par pacientu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 87. un 88. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 87. un 88. pants regulē Valsts kontroles darbību.

Apstrīdētā norma noteic to personu un iestāžu loku, kam ir tiesības ārstniecības iestādē saņemt informāciju par pacientu. Šajā normā nav minēta Valsts kontrole. Pieteikuma iesniedzēja – Valsts kontroles padome – uzskata, ka apstrīdētā norma liedzot Valsts kontrolei tiesības iegūt pilnu informāciju par pacientu un tādējādi liedzot pārbaudīt to valsts budžeta līdzekļu izlietošanas tiesiskumu, pareizību un efektivitāti, kas tiek tērēti pacientu ārstēšanai, kompensējamo medikamentu apmaksai un citiem ārstniecības izdevumiem.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētās normas mērķis ir pacienta datu aizsardzība. Šajā jomā gan Satversmes 96. pants, gan virkne starptautisku dokumentu paredz noteiktus datu aizsardzības principus. Personas datu aizsardzības principi pamatojas uz nepieciešamību gādāt par to, lai medicīniskiem nolūkiem iegūta informācija primāri tiktu izmantota tikai ar veselības aizsardzības jomu saistītiem mērķiem.

Tiesa atzina, ka arī šobrīd Valsts kontrole, neiegūstot informāciju par konkrētu pacientu slimības vēsturi un saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, var iegūt pietiekamu informāciju par veselības aprūpes iestāžu budžeta līdzekļu tēriņu tiesiskumu, lietderību un efektivitāti. Vienlaikus tiesa norādīja, ka likumdevējam ir rīcības brīvība pieņemt tādu regulējumu, kas paredzētu Valsts kontroles tiesības tās veicamajām revīzijām nepieciešamo informāciju par pacientu saņemt pastarpināti no citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī izdarīt tiesību aktos tādus grozījumus, kas pilnveidotu Valsts kontroles un citu iestāžu sadarbības iespējas.

Tādējādi tiesa atzina apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 1., 87. un 88. pantam.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2010-51-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2010-51-03