Satversmes tiesa ierosina lietu par tiesnešu algu „iesaldēšanu”

22.05.2009.

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 7. punkta otrā teikuma (2008. gada 14. novembra likuma redakcijā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 83. pants – ka tiesneši ir neatkarīgi un vienīgi likumam padoti. Savukārt Satversmes 107. pants cita starp noteic, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu.

Apstrīdētā norma noteic: „Tiesneša mēneša algu, izņemot zemesgrāmatu nodaļas tiesneša mēneša amatalgu, 2007., 2008. un 2009. gadā aprēķina, ņemot vērā strādājošo 2005. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu, koeficientu 4,5 saglabājot nemainīgu”.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji – Kristīne Kalvāne-Radziņa, Valdis Vazdiķis un Lolita Andersone, – uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, tiesiskās stabilitātes principu un tiesu neatkarības principu. Iepriekšējā normas redakcija paredzēja, ka tiesnešu algas 2009. gadā aprēķina, ņemot vērā 2006. gada vidējo mēneša bruto darba samaksu. Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka viens no tiesnešu neatkarības elementiem ir tiesnešu sociālās garantijas, un tās nevarot tikt pasliktinātas.

Saeima ir uzaicināta līdz 2009. gada 1. jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2009. gada 22. augusts.


Relīze PDF formātā: 2009-11-01_PR_par_ierosinasanu

Saistītā lieta: 2009-11-01