Kolēģijas 2023. gada 26. jūlija lēmums (pieteikums Nr. 125/2023)

04.08.2023.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā  2023. gada 26. jūlijā

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneši Jānis Neimanis un Jautrīte Briede,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 125/2023),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Civilprocesa likuma 632. panta pirmo daļu (turpmāk – apstrīdētā norma) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam.

2. Apstrīdētā norma noteic, ka tiesu izpildītāja darbības sprieduma izpildīšanā vai viņa atteikumu izpildīt šādas darbības, izņemot Civilprocesa likuma 617. pantā noteikto gadījumu, piedzinējs vai parādnieks, iesniedzot motivētu sūdzību, var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc tiesu izpildītāja amata vietas 10 dienu laikā no pārsūdzamās darbības izdarīšanas dienas vai dienas, kad sūdzētājam, kuram nav paziņots par izdarāmās darbības laiku un vietu, kļuvis par to zināms.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

4. Pieteikuma iesniedzējs jau iepriekš ir vērsies Satversmes tiesā, lūdzot izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam, kā arī Civilprocesa likuma 1. pantam un likuma „Par tiesu varu” 17. pantam (pieteikums Nr. 115/2023). Izskatot minēto pieteikumu, Satversmes tiesas 4. kolēģija 2023. gada 13. jūlijā pieņēma lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. un 3. punktu (turpmāk – kolēģijas 2023. gada 13. jūlija lēmums).

Līdz ar to kolēģijai, ievērojot Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu, ir jāizvērtē, vai izskatāmajā pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts vai juridiskais pamatojums pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

5. Izskatāmajā pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts nav mainījies, bet ir precizēts prasījums. Proti, Pieteikuma iesniedzējs vairs nelūdz izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Civilprocesa likuma 1. pantam un likuma „Par tiesu varu” 17. pantam.

Kolēģijas 2023. gada 13. jūlija lēmumā attiecībā uz Pieteikuma iesniedzēja prasījumu izvērtēt apstrīdētās normas atbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam secināts, ka no pieteikuma nav gūstams apstiprinājums tam, ka tieši apstrīdētā norma, nevis tās piemērošana konkrētajā situācijā radījusi Pieteikuma iesniedzējam pamattiesību aizskārumu. Proti, no pieteikumā ietvertā pamatojuma izrietēja, ka Pieteikuma iesniedzējs vēršas Satversmes tiesā par apstrīdētās normas piemērošanu un tiesvedības iznākumu konkrētā lietā. Viņš pieteikumā vairākkārt bija norādījis, ka konkrētajā gadījumā zvērināta tiesu izpildītāja darbības esot prettiesiskas, jo zvērināts tiesu izpildītājs nepamatoti esot aprēķinājis likumiskos nokavējuma procentus par laiku no dienas, kad beidzas sprieduma labprātīgās izpildes termiņš līdz tā izpildei. Tāpat Pieteikuma iesniedzēja ieskatā par tiesisku un taisnīgu nevarot tikt atzīts apelācijas instances tiesas nolēmums, kas Pieteikuma iesniedzējam uzliek par pienākumu maksāt likumiskos nokavējuma procentus tikai tādēļ, ka prasītājs sākotnēji nav izpildījis savu Civilprocesa likuma noteikto pienākumu un paziņojis konta numuru, uz kuru pārskaitāmas ar tiesas spriedumu piedzītās naudas summas.

Izskatāmajā pieteikumā Pieteikuma iesniedzējs uzsvēris, ka viņa pamattiesību aizskārumu rada apstrīdētā norma un nevis tās piemērošana, jo tās dēļ tiesu izpildītāja rīcība pēc 10 dienu termiņa izbeigšanās vairs nav apstrīdama. Ja apstrīdētā norma nepastāvētu, tiesai būtu pienākums vērtēt zvērināta tiesu izpildītāja rīcību pēc būtības un, konstatējot šīs rīcības prettiesiskumu, zvērināts tiesu izpildītājs nevarētu turpināt pieprasīt nokavējuma procentus no Pieteikuma iesniedzēja.

Kolēģija secina, ka Pieteikuma iesniedzēja argumenti attiecībā uz viņa Satversmes 92. panta pirmajā teikumā un 105. pantā pirmajā un trešajā teikumā ietverto pamattiesību aizskārumu ir saistīti ar iebildumiem par tiesu izpildītāja rīcību un tiesvedības iznākumu konkrētajā lietā, lai panāktu viņam vēlamo rezultātu, nevis apstrīdētās normas iespējamu neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām. Ne prasījuma precizēšana, ne arī iepriekš norādīto argumentu izvēršana vai apjoma palielināšana pati par sevi nenozīmē, ka pieteikuma juridiskais pamatojums ir mainījies pēc būtības, ja šīs izmaiņas nenovērš kolēģijas 2023. gada 13. jūlija lēmumā konstatētos trūkumus.

Līdz ar to pieteikumā ietvertais faktisko apstākļu izklāsts un juridiskais pamatojums pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 125/2023).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētājs                                                                                     Aldis Laviņš

____________________________________________________

Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2023_125