Kolēģijas 2020. gada 15. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 102/2020)

14.07.2020.

LĒMUMS

PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2020. gada 15. jūnijā

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Daiga Rezevska un Jānis Neimanis,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 102/2020) un tā papildinājumus (reģ. [Nr.]),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs pēc būtības lūdz Satversmes tiesu:

1.1. atzīt Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 777 (turpmāk – Noteikumi Nr. 777) “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” 5. punktu un 7.2.3. apakšpunktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. un 90. pantam, kā arī Vispārējās izglītības likuma 46. panta 2. punktam;

1.2. izskatīt lietu rakstveida procesā;

1.3. neizpaust Pieteikuma iesniedzēja identitāti lietas izskatīšanas laikā.

2. Noteikumu Nr. 777 5. punkts nosaka: “12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 7. jūlijā.” Savukārt šo noteikumu 7.2.3. apakšpunkts noteic, ka mācību gada otrais semestris 12. klases izglītojamiem ilgst no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 7. jūlijam.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Satversmes tiesas likuma 18. pantā ir regulēta pieteikuma iesniegšana. Citstarp šajā tiesību normā ir nostiprināts pieteikuma princips, kas nozīmē, ka Satversmes tiesa lemj par lietas ierosināšanu tikai uz likuma prasībām atbilstoša pieteikuma pamata.

Satversmes tiesā (datums) ir saņemti izskatāmā pieteikuma papildinājumi, ar kuriem Pieteikuma iesniedzējs atsauc savu pieteikumu.

Līdz ar to pieteikums vairs neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. pantā ietvertajam pieteikuma principam.

5. Ievērojot to, ka lieta Satversmes tiesā nav ierosināma, šā lēmuma 1.2. apakšpunktā norādītais lūgums ir atstājams bez izskatīšanas.

Savukārt attiecībā uz šā lēmuma 1.3. apakšpunktā norādīto lūgumu kolēģija vērš Pieteikuma iesniedzēja uzmanību uz to, ka saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 28.3 pantu pieteikums, pēc kura izskatīšanas pieņemts lēmums par atteikšanos ierosināt lietu, ir ierobežotas pieejamības informācija. Lēmums par atteikšanos ierosināt lietu var tikt publicēts Satversmes tiesas mājaslapā, aizklājot fizisku personu identificējošus datus. Tādējādi konkrētajā gadījumā nav nepieciešams papildus noteikt ierobežotu pieejamību Pieteikuma iesniedzēju identificējošajai informācijai. Līdz ar to arī minētais lūgums ir atstājams bez izskatīšanas.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

1. Atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 102/2020).

2. Atstāt bez izskatīšanas šā lēmuma 1.2. un 1.3. apakšpunktā norādītos lūgumus.

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         I. Ziemele


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr.2020_102