Kolēģijas 2017. gada 4. augusta lēmums (pieteikums Nr. 116/2017)

04.08.2017.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2017. gada 4. augustā

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Jānis Neimanis un Daiga Rezevska,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 116/2017),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Kriminālprocesa likuma 762. panta otro daļu (turpmāk – apstrīdētā norma) par spēkā neesošu.

2. Apstrīdētā norma attiecībā uz ārvalstī piespriesta soda izpildīšanu Latvijā noteic, ka uz personu attiecas Latvijā pieņemtie apžēlošanas un amnestijas akti un nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas nosacījumi, kā arī attiecīgās ārvalsts lēmumi par soda samazināšanu, amnestiju vai apžēlošanu.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18.–19.3 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punkts noteic, ka pieteikumā ir jānorāda prasījums Satversmes tiesai. Tas nozīmē, ka pieteikumā ir konkrēti jānorāda tiesību norma, kuras atbilstība augstāka juridiskā spēka tiesību normai Satversmes tiesai būtu jāvērtē, kā arī šī augstāka juridiskā spēka tiesību norma.

Pieteikumā norādīta apstrīdētā tiesību norma, savukārt augstāka juridiskā spēka tiesību norma tajā nav precizēta. Pieteikumā citētas vairākas Satversmes normas, Eiropas Savienības Padomes Pamatlēmuma 2008/909/TI normas, likumu normas un vispārīgi norādīts uz Pieteikuma iesniedzējam Satversmē garantētajām pamattiesībām. No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem nav nepārprotami konstatējams, kādas Pieteikuma iesniedzējam Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar apstrīdētā norma un kas Satversmes tiesai šajā gadījumā būtu jāvērtē.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām.

5. Tā kā pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām, nav iespējams vērtēt, vai tas atbilst citām Satversmes tiesas likuma 18.–19.3panta prasībām un vai prasījuma pamatojums būtu pietiekams tā apmierināšanai.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 116/2017).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                        I. Ziemele


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2017_116