Kolēģijas 2017. gada 3. augusta lēmums (pieteikums Nr. 117/2017)

03.08.2017.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2017. gada 3. augustā

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Jānis Neimanis un Daiga Rezevska,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 117/2017),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu izvērtēt Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošo noteikumu Nr. 137 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” (turpmāk – Noteikumi Nr. 137) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 112. pantam, 91. panta otrajam teikumam un Izglītības likuma 17. panta pirmajai daļai.

2. Noteikumi Nr. 137 nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pamatizglītības programmas.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktu Satversmes tiesa izskata lietas par citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem). Noteikumi Nr. 137 ir normatīvs tiesību akts. Tādējādi Pieteikuma iesniedzēja prasījums izvērtēt Rīgas domes saistošo noteikumu normu atbilstību likumam un Satversmei ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu persona Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā var iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Līdz ar to Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā, ievērojot konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības.

6. Konstitucionālajai sūdzībai jāatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2pantā noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar šīm prasībām pieteikumā par lietas ierosināšanu jānorāda konkrētas tiesību normas, kuras aizskar pieteikuma iesniedzēja pamattiesības, un tas Satversmes pants, kurā garantētās pamattiesības ar apstrīdēto normu ir aizskartas, kā arī juridiski argumenti par apstrīdētās normas neatbilstību konkrētam Satversmes pantam (juridiskais pamatojums). Tāpat pieteikumā jābūt norādītiem apsvērumiem par vispārējo tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšanu vai to neesamību, kā arī par pamattiesību aizskāruma rašanās brīdi.

Pieteikuma iesniedzējs ir norādījis vispārīgi, ka Noteikumi Nr. 137 neatbilst Satversmes normām, bet nav precīzi norādījis to, kura Noteikumu Nr. 137 norma aizskar Satversmē noteiktās pamattiesības. Pieteikumā nav sniegti apsvērumi par to, vai konkrēto situāciju nav iespējams vispirms atrisināt administratīvā procesa ietvaros tiesā, pārsūdzot iestādes atteikumu. No pieteikumā izklāstītajiem faktiskajiem apstākļiem nav gūstams priekšstats arī par Pieteikuma iesniedzēja tiesību aizskāruma rašanās brīdi. Vienlaikus Pieteikuma iesniedzējs nav sniedzis savus apsvērumus par to, no kura brīža būtu skaitāms termiņš konstitucionālās sūdzības iesniegšanai.

Līdz ar to iesniegtais pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. un 19.2 pantā noteiktajām prasībām.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 117/2017).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                      I. Ziemele


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2017_117