Kolēģijas 2017. gada 16. novembra lēmums (pieteikums Nr. 173/2017)

16.11.2017.

Lēmums
par atteikšanos ierosināt lietu

Rīgā 2017. gada 16. novembrī

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 173/2017),
Satversmes tiesas 4. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesneši Jānis Neimanis un Daiga Rezevska,

konstatēja:

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu izvērtēt likumu un pašvaldības domes saistošo noteikumu dzīvokļu jautājuma risināšanā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92., 95., 109. un 111. pantam.

2. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:
1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

3. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. un 3. punktu Satversmes tiesa izskata lietas par likumu un pašvaldības domes saistošo noteikumu atbilstību Satversmei. Savukārt Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punkts noteic, ka pieteikumā ir jānorāda prasījums Satversmes tiesai. Tas nozīmē, ka pieteikumā ir konkrēti jānorāda tiesību norma, kuras atbilstība augstāka juridiska spēka tiesību normai Satversmes tiesai būtu jāvērtē (, piemēram, Satversmes tiesas 1. kolēģijas 2017. gada 4. augusta lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu pēc pieteikuma Nr. 119/2017).

Pieteikumā norādīts, ka Pieteikuma iesniedzēja Satversmes 92., 95., 109. un 111. pantā noteiktās pamattiesības ierobežo tiesību normas, kas liedz tiesības uz īres vai sociālo dzīvokli, kā arī iespēju saņemt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma iesniedzējam (datums) ir beidzies īres līgums. Pieteikuma iesniedzējs jau (datums) vērsies ar iesniegumu Rīgas domē par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā, tomēr palīdzība atteikta, jo Pieteikuma iesniedzējam izmaksāts vienreizējs pabalsts par dzīvojamās telpas atbrīvošanu. Papildus tam Rīgas dome konstatējusi to, ka Pieteikuma iesniedzēja faktiskā situācija neatbilst nosacījumiem, pamatojoties uz kuriem personu reģistrē palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājuma risināšanā.

Tomēr pieteikumā nav norādīta tiesību norma, kura varētu radīt Pieteikuma iesniedzējam Satversmē noteikto pamattiesību aizskārumu. Tādējādi no pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem nav izsecināms prasījums Satversmes tiesai, proti, nav identificējama tā tiesību norma, kuras atbilstība Satversmei būtu vērtējama.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām.

4. Tā kā pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 18. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajām prasībām, nav iespējams vērtēt, vai tas atbilst citām Satversmes tiesas likuma 18.–19.3panta prasībām par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 4. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 173/2017).

Lēmums nav pārsūdzams.

 

Satversmes tiesas 4. kolēģijas priekšsēdētājs                     A. Laviņš


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2017_173