Kolēģijas 2015. gada 2. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 71/2015)

02.06.2015.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2015. gada 2. jūnijā

Satversmes tiesas 3. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Kaspars Balodis, tiesneses Sanita Osipova un Ineta Ziemele,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 71/2015),

konstatēja:

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu apturēt Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 177 „Biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi) darbību.

2. Ministru kabineta noteikumi paredz biedrības „Latvijas Arhitektu savienība” valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Savukārt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesas kolēģija var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Satversmes tiesas kompetence ir noteikta Satversmes 85. pantā un Satversmes tiesas likuma 16. pantā. Satversmes tiesas likuma 16. pants paredz, ka Satversmes tiesa izskata lietas par konkrētu institūciju izdotu aktu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 20. janvāra lēmums par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-25-03 8.1. punktu).

Pieteikumā ir vispārīgi norādīts uz būvspeciālistu praksi regulējošo normatīvo aktu, tostarp Ministru kabineta noteikumu pielikuma, iespējamu neatbilstību Satversmei. Tomēr Pieteikuma iesniedzējs nav lūdzis vērtēt konkrētu tiesību normu, atbilstību Satversmei.  No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu apturēt Ministru kabineta noteikumu darbību.

Satversmes tiesas likuma 16. pants neparedz Satversmes tiesas kompetenci lemt par Ministru kabineta noteikumu darbības apturēšanu. Tas nozīmē, ka pieteikumā ietvertais prasījums Satversmes tiesai nav piekritīgs.

Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 16. panta prasībām.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 3. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 71/2015).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 3. kolēģijas priekšsēdētājs    K. Balodis


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2015_71

Atslēgvārdi: Prasījums nav piekritīgs.