Ikviens1

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

01.06.2023.

Satversmes tiesas un tiesu varas institūciju dialogs ir nozīmīgs instruments vienotas tiesiskās sistēmas stiprināšanā

Trešdien, 31. maijā, Satversmes tiesa dialoga ietvaros tikās ar Latvijas apgabaltiesu tiesnešiem, lai dalītos pieredzē un pārrunātu aktuālos problēmjautājumus tiesas pieteikuma sagatavošanā Satversmes tiesai, Satversmes tiesas atziņu piemērošanā civillietās un krimināllietās, kā arī citus tiesu sadarbības jautājumus. Turpinot sadarbību ar vispārējās jurisdikcijas tiesām, Satversmes tiesa kopā ar Tiesu administrāciju uzrunāja Latvijas apgabaltiesas ar mērķi organizēt […]

30.05.2023.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas nosaka pamatu zvērināta advokāta izslēgšanai no zvērinātu advokātu skaita

Satversmes tiesa 2023. gada 30. maijā pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā, kurā apstrīdēta norma, kas nosaka pamatu zvērināta advokāta izslēgšanai no zvērinātu advokātu skaita, saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 3. punktu pieteikuma iesniegšanas termiņa nokavējuma dēļ. Lieta Satversmes tiesā tika ierosināta pēc advokatūrai piederīgas personas iesniegtas konstitucionālās sūdzības par Latvijas […]

30.05.2023.

Satversmes tiesā ierosināta lieta par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgas administratīvajā teritorijā

Satversmes tiesā ierosināta lieta pēc SIA “Olympic Casino Latvia” pieteikuma par Rīgas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, kas apstiprināti ar Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”, 6.8. punkta atbilstību Satversmes 105. panta pirmajam, otrajam un trešajam teikumam. Apstrīdētā norma paredz, ka visā Rīgas administratīvajā teritorijā ir aizliegts […]

30.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 30. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana […]

30.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (4) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 30. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Satversmes tiesa pabeigs lietas izskatīšanu pēc būtības un uzsāks tiesas debates. Lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos […]

29.05.2023.

Tiesas sēde lietā par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā, ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināsies 2023. gada 30. maijā plkst. 8.00

Sakarā ar valstī noteikto svētku dienu Satversmes tiesa nolēma, ka lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam” tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās skatīt šā gada 30. maijā plkst. 8.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. […]

29.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (4) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 29. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Satversmes tiesa pabeigs lietas izskatīšanu pēc būtības un uzsāks tiesas debates. Lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos […]

26.05.2023.

Baltijas valstu konstitucionālo tiesu dialogs stiprina tiesiskumu un ikviena iedzīvotāja pamattiesību aizsardzību reģionā

Šā gada 23.–25. maijā norisinājās trīspusējā sadarbības sanāksme, kurā piedalījās Satversmes tiesas, Lietuvas Konstitucionālās tiesas un Igaunijas Augstākās tiesas tiesneši. Satversmes tiesu pārstāvēja tās priekšsēdētājs Aldis Laviņš, viņa vietniece Irēna Kucina, tiesneses Anita Rodiņa un Jautrīte Briede, kā arī priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins. Baltijas valstu tiesu sadarbības tikšanās notika Tartu par godu Igaunijas Augstākās tiesas […]

22.05.2023.

Satversmes tiesa 30. maijā plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 22. maijā, plkst. 9.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Tiesas sēde […]

22.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 22. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana […]

19.05.2023.

Satversmes tiesa 22. maijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 19. maijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāka izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Tiesas sēde […]

19.05.2023.

Ierosināta lieta par normām, kas izslēdz iespēju iegūt vispārējo izglītību mazākumtautību izglītības programmās

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2023. gada 19. maijā ierosināja lietu „Par 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5., 6. un 12. panta, ciktāl ar to likuma pārejas noteikumi papildināti ar 102. punktu, un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Vispārējās izglītības likumā” 4. panta pirmās daļas un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas […]

19.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (1) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Šodien, 19. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana […]

18.05.2023.

Satversmes tiesa 29. maijā plkst. 9.00 turpinās izskatīt lietu par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 18. maijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1. Lieta ierosināta pēc […]

18.05.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (3) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā par normām, kas noteic augstskolu un koledžu studiju programmu īstenošanu valsts valodā

Šodien, 18. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”. Lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 18. maijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, Jura […]

18.05.2023.

Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos 19. maijā atsāks izskatīt lietu par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Piektdien, 19. maijā, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāks izskatīt lietu Nr. 2022-31-03 “Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam”. Lietas Nr. 2022-31-03 izskatīšana […]