Ierosināta lieta par kredītiestādes pienākumu maksāt kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu

28.06.2024.

Piektdien, 28. jūnijā, Satversmes tiesā ierosināta lieta par Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 panta otrās, trešās (redakcijā, kas bija spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 4. jūnijam), ceturtās, piektās, sestās, desmitās, vienpadsmitās, divpadsmitās, trīspadsmitās un piecpadsmitās daļas, kā arī pārejas noteikumu 43. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajiem trim teikumiem. Pieteikuma iesniedzēja ir kredītiestāde, kura izsniedz arī hipotekāros kredītus.

Apstrīdētās normas regulē hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas objektu, subjektus, kas maksā nodevu, tās apmēru, kārtību, kādā nodevas maksātājs iesniedz nodevas deklarāciju un samaksā to valsts budžetā, kā arī to, kādā procesā ir risināmi strīdi par kompensācijas apmēru starp patērētāju un nodevas maksātāju. Tāpat šīs tiesību normas noteic arī kredīta ņēmējus, kuri ir tiesīgi saņemt kompensāciju, kas tiks izmaksāta no nodevas ieņēmumiem, un darbības, kas nodevas maksātājam jāveic saistībā ar minēto kompensāciju, kā arī laika periodu, par kuru ir piemērojama nodeva un kompensācija.

No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka pieteikuma iesniedzējai saskaņā ar apstrīdētajām normām esot pienākums maksāt hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevu un aprēķināt ar to saistīto kredītu procentu kompensāciju, kas izmaksājama hipotekārā kredīta ņēmējam. Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka nodevas maksāšanas pienākums, kā arī citi ar to saistītie pienākumi, kuru rezultātā nepieciešams veltīt papildu darba spēka un informācijas tehnoloģiju resursus, tostarp tieši tas, ka pieteikuma iesniedzēja ir atbildīga par kompensācijas aprēķina pareizību, aizskar tai Satversmes 105. panta pirmajos trijos teikumos ietvertās tiesības uz īpašumu, kā arī pārkāpj Satversmes 1. pantā ietverto tiesiskās paļāvības aizsardzības principu.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2024. gada 28. augustam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada. 28. novembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu

Saistītā lieta Nr. 2024-15-01