Jānis Neimanis

Satversmes tiesas tiesnesis
Dr.iur.

Jānis Neimanis absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, 1999. gadā ieguvis jurista diplomu, bet 2000. gadā – sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Pēc doktorantūras studijām Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un promocijas darba “Tiesību tālākveidošanas konstitucionālie un metodoloģiskie problēmjautājumi” aizstāvēšanas 2005. gadā ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu tiesību teorijā un vēsturē.

Darba gaitas Jānis Neimanis uzsācis 1995. gadā  Tieslietu ministrijā kā referents, vēlāk kļuvis par Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka palīgu. No 1997. gada darbu turpinājis Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Sabiedrisko organizāciju reģistrācijas nodaļas vadītāja amatā, bet vēlāk kļuvis par Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieku, valsts notāru.

2003. gadā Jānis Neimanis kļuvis par zvērinātu advokātu, savukārt 2007. gadā apstiprināts par tiesnesi, uzsākot tiesneša pienākumu pildīšanu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Kopš 2014. gada līdz brīdim, kad stājies Satversmes tiesas tiesneša amatā, darbojies Tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvā. Ir Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrības biedrs, no 2009. līdz 2017.gadam arī tās valdes priekšsēdētājs.

No 1999. gada līdz 2018. gadam Jānis Neimanis bijis pasniedzējs (lektors, docents, asociētais profesors) Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. No 2020. gada ir pasniedzējs Rīgas Juridiskajā augstskolā.

Jānis Neimanis ir vairāku grāmatu autors par tiesību jautājumiem: Ievads tiesībās (2004), Juridisku kāzusu risināšanas tehnika (2004), Tiesību tālākveidošana (2006), Paziņošanas likuma komentāri (2014, 2.izd. 2017), Satversmes tiesas procesa tiesības (2019); līdzautors grāmatām – Biedrības biedra rokasgrāmata (2005), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības (2011), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole (2013), Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima (2020), Good Administration and the Council of Europe: Law, Principles, and Effectiveness (2020), kā arī daudzu rakstu autors.

2016. gada 22. decembrī Jānis Neimanis apstiprināts par Satversmes tiesas tiesnesi un šajā amatā stājies 2017. gada 3. aprīlī.