Artūrs Kučs

Satversmes tiesas tiesnesis
Asoc. prof., Dr.iur.

Artūrs Kučs dzimis 1975. gada 9. decembrī.

Artūrs Kučs studējis Latvijas Universitātē un ieguvis divus bakalaura grādus: 1999. gadā politikas zinātņu bakalaura grādu starptautiskajās attiecībās, bet 2001. gadā – tiesību zinātņu bakalaura grādu.

Maģistra studiju laiku pavadījis Padujas universitātē (Itālija) un Lundas universitātē (Zviedrija). 2002. gadā Artūrs Kučs ieguvis Eiropas maģistra grādu cilvēktiesībās un demokratizācijā.

Doktorantūras studiju programmas apguvis Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un Orhūsas universitātē (Dānija). Tiesību zinātņu doktora grādu Artūrs Kučs ieguvis 2007. gadā, aizstāvot doktora disertāciju par tematu „Tiesību uz vārda brīvību un neiecietību, diskrimināciju kurinošas runas aizlieguma līdzsvarošana”.

Darba gaitas Artūrs Kučs uzsācis 2002. gadā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtā kā pētnieks, bet 2004. gadā kļuvis par šā institūta direktoru.

Kopš 2006. gada Artūrs Kučs ir Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību katedras vadītājs un asociētais profesors, pasniedz vairākus studiju kursus starptautisko un Eiropas tiesību jomā, vada akadēmisko un pētniecisko projektu izstrādi, gatavo studentus dalībai starptautiskajās cilvēktiesību un mediju tiesību izspēlēs. 2012. gadā sācis darbu Latvijas Republikas Tiesībsarga birojā kā tiesībsarga padomnieks, bijis arī lektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā.

2016. gada sākumā Artūrs Kučs ievēlēts par ad hoc tiesnesi Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kur izskata nolēmumus lietās, kurās no Latvijas ievēlētais pastāvīgais tiesnesis nevar piedalīties.

Artūrs Kučs bijis Latvijas Zvērinātu advokātu padomes eksaminācijas komisijas loceklis, Latvijas Žurnālistu asociācijas Ētikas komisijas loceklis, savulaik – no 2008. gada līdz 2011. gadam – arī Latvijas Universitātes Akadēmiskās šķīrējtiesas tiesnesis.

Artūrs Kučs zinātniskās pētniecības darbu cilvēktiesību jomā veicis arī ārvalstīs, vairākkārt – prestižu stipendiju programmu ietvaros. Citstarp izceļams fakts, ka Artūrs Kučs kā Fulbraita stipendiāts Konektikutas universitātē Hārtfordā (ASV) veicis pētījumu par vārda brīvības doktrīnu Amerikas Savienoto Valstu tiesu praksē un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksē.

Artūrs Kučs bieži piedalījies Eiropas Tiesību zinātņu akadēmijas rīkotajos semināros par Eiropas Cilvēktiesību tiesas aktualitātēm, kā arī vairākās vietējas nozīmes un starptautiskās konferencēs par starptautisko tiesību aspektiem un cilvēktiesību jomas aktualitātēm.

Artūrs Kučs ir vairāku ar mediju tiesībām, starptautiskajām cilvēktiesībām un to nozīmi, Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, Eiropas Savienības tiesību aktos nostiprinātajām pamattiesībām un cilvēktiesību aizsardzību Latvijā saistītu publikāciju, kā arī citiem līdzīgiem jautājumiem veltītu publikāciju autors.

2016. gada 22. decembrī Artūrs Kučs apstiprināts par Satversmes tiesas tiesnesi un šajā amatā stājies 2017. gada 21. aprīlī.