Anita Rodiņa

Satversmes tiesas tiesnese
Asoc. prof., Dr.iur.

Anita Rodiņa dzimusi 1974. gada 12. oktobrī.  

Studējusi Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē, kur 1998. gadā ieguvusi jurista kvalifikāciju, 1999. gadā – sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē, 2007. gadā – tiesību doktora zinātnisko grādu valststiesībās. Doktorantūras studiju ietvaros studējusi Orhūsas Universitātē (Dānija). Doktora disertācijas tēma – “Konstitucionālās sūdzības teorija un prakse Latvijā”. 2009. gadā izdota tāda paša nosaukuma zinātniskā monogrāfija.

Darba gaitas Anita Rodiņa uzsākusi 1997. gadā kā tiesneša palīgs Satversmes tiesā. Karjeras sākuma gados strādājusi vairākos uzņēmumos par juristi. 2000. gadā asistentes amatā uzsākusi darbu LU Juridiskās fakultātes Valststiesību zinātņu katedrā. Pēc trim gadiem kļuvusi par šīs katedras lektori, 2008. gadā – par docenti, vienlaikus pildot LU Juridiskās fakultātes prodekānes pienākumus. Prodekānes amatā ar īsu starplaiku bijusi līdz brīdim, kad 2015. gadā stājusies LU Juridiskās fakultātes dekānes amatā. Tajā strādājusi līdz 2021. gada aprīlim. No 2010. gada līdz 2013. gadam un laikā posmā no 2016. gada līdz 2021. gadam bijusi arī LU Senāta senatore. Anita Rodiņa ieguvusi zvērinātas advokātes statusu 2007. gadā.

Kopš 2014. gada Anita Rodiņa ir LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore. Lasa lekcijas studiju kursos: Konstitucionālās tiesības. Institūcijas; Konstitucionālās tiesības. Process; Satversmes tiesas procesa tiesībās. Vadījusi vairāk nekā 250 studentu akadēmiskos noslēguma darbus, tostarp sešus promocijas darbus. Izstrādājusi vairākus studiju kursus un akadēmisko bakalaura studiju programmu tiesību zinātnē.

No 2011. gada līdz 2017. gadam Anita Rodiņa kā pētniece aktīvi darbojusies LU zinātniski pētnieciskajos projektos, kuru ietvaros sagatavoti vairāku Latvijas Republikas Satversmes pantu zinātniskie komentāri (18., 40., 46., 80., 85. pantu). 2017. gadā bijusi LU zinātniskā pētniecības projekta “Persona Satversmes tiesā: konstitucionālās sūdzības teorētisko un praktisko aspektu mijiedarbība” zinātniskā vadītāja. Anita Rodiņa ir bijusi arī vairāku LU ietvaros īstenoto (ESF, ERAF u.c.) projektu vadītāja, dažādu starptautisko pētījumu eksperte un komisiju locekle.

Zinātniskās pētniecības darbu Anita Rodiņa galvenokārt veikusi konstitucionālo tiesību jomā. Viņa ir autore vairāk nekā 65 publikācijām, lielākoties par tēmām, kas saistītas ar Satversmes tiesas lomu un nozīmi Latvijā, konstitucionālās sūdzības dažādiem aspektiem, Satversmes tiesas procesu un citiem līdzīgiem tiesību jautājumiem. Kopš 2012. gada Anita Rodiņa ir bijusi vairāk nekā 25 zinātnisko izdevumu latviešu un angļu valodā redkolēģijas locekle.

Anita Rodiņa piedalījusies daudzās vietējas nozīmes un starptautiska līmeņa zinātniskajās konferencēs, diskusijās, semināros un forumos par starptautisko tiesību aspektiem, konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību jomas aktualitātēm.

2021. gada 11. martā Anita Rodiņa apstiprināta par Satversmes tiesas tiesnesi un šajā amatā stājas 2021. gada 20. aprīlī.

2019. gadā Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīme par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā.

2019. gadā Tieslietu ministrijas pateicības raksts par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību tieslietu jomā.

2014. gadā LU rektora atzinības raksts par aktīvu un pašaizliedzīgu prodekāna amata pienākumu pildīšanu, LU un Juridiskās fakultātes starptautiskās atpazīstamības veicināšanu, kā arī sakarā ar Juridiskās fakultātes 95. gadskārtu.

2010. gadā LU rektora pateicība par parādīto profesionālismu un lojalitāti, precīzu un savlaicīgu darbu, lai nodrošinātu Latvijas Policijas akadēmijas bijušo studentu iespējas studiju turpināšanai LU.