Sanita Osipova

Satversmes tiesas priekšsēdētāja

Sanita Osipova dzimusi 1968. gada 26. septembrī.

1991. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, kur 1998. gadā ieguvusi arī doktora grādu, aizstāvot disertāciju „Lībekas pilsētas tiesības un to ietekme Hanzas savienības pilsētās”.

No 1991. līdz 2001. gadam strādājusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un politisko zinātņu katedrā – līdz 1998. gadam kā asistente un lektore, bet vēlāk kā docente. No 1998. līdz 1999. gadam vadījusi arī Tiesību katedras darbu Biznesa augstskolā „Turība”. Savukārt no 1999. līdz 2001. gadam bijusi Biznesa augstskolas „Turība” Juridiskās fakultātes dekāne un asociētā profesore. No 2001. gada līdz apstiprināšanai Satversmes tiesas tiesneša amatā Sanita Osipova bija Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja un asociētā profesore šajā katedrā. 2006. gadā ievēlēta par profesori.

Sanita Osipova veic plašu zinātnisko darbību. Savu pētījumu rezultātus viņa publisko uzstājoties ar referātiem starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kā arī rakstot mācību grāmatas un zinātniskos rakstus. Kā vieszinātniece un viesprofesore strādājusi Minsteres Vestfālenes Vilhelma universitātē.

Sanita Osipova ir vairāk nekā 100 dažādu publikāciju autore par tiesību vēsturi, konstitucionālajām tiesībām, tiesību socioloģijas jautājumiem (piemēram, tiesību efektivitāti un juridisko kultūru) un jurista ētiku. Viņa vadījusi dažādus tiesību zinātnes projektus, kā arī darbojusies zinātniskās, akadēmiskās un profesionālās komisijās un kā pieaicināts eksperts.

Sanita Osipova ir  „Profesora Kārļa Dišlera fonda” dibinātāja un asamblejas loceklis. Fonda mērķi ir veicināt nacionālās valststiesību zinātnes attīstību, iesaistīt valsts­tiesībās studentus un veicināt demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību nostiprināšanos sabiedrībā.

No 2017. gada starptautiskās Eiropas salīdzināmās tiesību vēstures asociācijas [ESCLH] biedrs.

Pēc apstiprināšanas Saeimā 2011. gada jūlijā Satversmes tiesas tiesneses pienākumus sākusi pildīt 17. augustā.

2017. gada 16. maijā ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieci. 2020. gada 6. maijā atkārtoti ievēlēta šajā amatā.

2020. gada 14. oktobrī ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.

Tiesneša pilnvaras Sanitai Osipovai beidzās 2022. gada 11. februārī.

Apbalvojumi

2008. gada 26. septembrī piešķirts Latvijas Universitātes rektora atzinības raksts.

2010. gada 18. martā piešķirta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīme.

2014. gada 4. janvārī Latvijas Republikas Tieslietu ministra pateicības raksts par ieguldījumu tiesu iekārtas un tiesībpolitikas veidošanā.

2018. gada 13. novembrī apbalvota ar Latvijas Valsts policijas jubilejas goda zīmi “Latvijas Valsts policijai 100”. Apliecība Nr. 800.

2020. gada 28. decembrī piešķirts tituls 2020. gada Eiropas cilvēks Latvijā.

2021. gada 19. janvārī piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Arveda Švābes vārdabalva Latvijas vēsturē par rakstu krājumu “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu”.

2022. gada 4. aprīlī piešķirts III šķiras Triju Zvaigžņu ordenis.