Ineta Ziemele

Satversmes tiesas priekšsēdētāja

Ineta Ziemele dzimusi 1970. gada 12. februārī.

1993. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, bet 1994. gadā ieguvusi maģistra grādu starptautiskajās tiesībās Lundas Universitātes Juridiskās fakultātes Raula Valenberga institūtā Zviedrijā. Pēcdiploma studijas tiesību un politikas zinātnēs turpinājusi arī Orhūsas universitātē Dānijā. 1999. gadā ieguvusi doktora grādu Kembridžas Universitātē Lielbritānijā, aizstāvot disertāciju „Valsts nepārtrauktība un pilsonība Baltijas valstīs: starptautisko un konstitucionālo tiesību aspekti”.

Darba gaitas Ineta Ziemele sākusi 1990. gadā kā deputāta palīdze Latvijas Republikas Augstākajā padomē, vēlāk bijusi Saeimas Ārlietu komisijas konsultante, kā arī Ministru prezidenta padomniece. 1995. gadā līdztekus citiem darbiem un studijām sākusi pasniedzējas darba gaitas Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē un izveidojusi LU Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūtu. No 1999. gada līdz 2001. gadam strādājusi Eiropas Padomes Cilvēktiesību ģenerāldirektorātā. 2001. gadā ievēlēta par Soderberga profesori Lundas Universitātes Raula Valenberga institūtā un Rīgas Juridiskajā augstskolā. Kopš 2005. gada Rīgas Juridiskās augstskolas profesore. Ineta Ziemele bijusi arbitrāžas eksperte atsevišķos starptautiskās arbitrāžas procesos saskaņā ar ANO Starptautisko Tirdzniecības tiesību komisijas un Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumiem.

Ineta Ziemele darbojusies Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijā un Valsts Prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijā. Viņa ir daudzu starptautisku projektu eksperte, tostarp Eiropas Komisijas e-Veselības ekspertu grupas un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas ekspertu grupu locekle. 2001. gadā Ineta Ziemele izveidoja starptautisko juridisko žurnālu Baltic Yearbook of International Law, un viņa turpina būt tā galvenā redaktore. Kopš 2010. gada iekļauta Latvijas Zinātnes padomes ekspertu sarakstā, bet no 2012. gada līdz 2017. gadam – Eiropas Universitātes institūta Zinātnes padomes locekļu sarakstā. Bijusi arī Eiropas Starptautisko tiesību asociācijas valdes locekle no 2004. gada līdz 2012. gadam un no 2014. gada līdz 2016. gadam. Kopš 2017. gada – Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājlocekle.

2005. gadā Ineta Ziemele iecelta Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesneša amatā, bet kopš 2012. gada bijusi arī ECT palātas prezidente un ECT tiesnešu statusa komisijas vadītāja. Kopš 2015. gada Ineta Ziemele ir ECT ad hoc tiesnese. 2017. gada 21. martā Ineta Ziemele ar Ministru kabineta rīkojumu apstiprināta par Latvijas Republikas pārstāvi Pastāvīgajā Arbitrāžas Tiesā.

2014. gada 11. septembrī Saeima apstiprināja Inetu Ziemeli par Satversmes tiesas tiesnesi, un viņa stājās amatā 2015. gada 8. janvārī. 2017. gada 8. maijā ievēlēta par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.

Ineta Ziemele ir publicējusi četras grāmatas par starptautiskajām tiesībām un cilvēktiesībām Latvijā un ārvalstīs, kā arī bijusi deviņu grāmatu redaktore un līdzautore. Viņa ir arī aptuveni simts zinātnisko rakstu autore. Inetas Ziemeles pētījumu loks aptver plašu starptautisko tiesību, konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību loku.

2014. gada 14. aprīlī Ineta Ziemele apbalvota ar IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

2016. gada 19. oktobrī Ineta Ziemele apbalvota ar Ministru kabineta Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā un zinātniskiem sasniegumiem tieslietu nozarē.

2018. gada 3. maijā Ineta Ziemele apbalvota ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi. Apbalvojums saņemts par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē un Latvijas tēla atpazīšanā Eiropā un ārpus tās, tiesiskās noteiktības un paļāvības principa stiprināšanā un taisnīguma celšanā.

2018. gada 16. novembrī Inetai Ziemelei piešķirts Jelgavas novada augstākais apbalvojums – Goda diploms – par profesionālo izaugsmi un ieguldījumu valsts pārvaldes attīstībā, netieši veicinot Jelgavas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu.

Ar Eiropas Savienības Padomes 2. septembra lēmumu Ineta Ziemele iecelta par Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi no 2020. gada 6. oktobra līdz 2024. gada 6. oktobrim.

2021. gadā saņēmusi Satversmes tiesas Goda diplomu par ieguldījumu Latvijas kā demokrātiskas, tiesiskas, sociāli atbildīgas un ilgtspējīgas valsts stiprināšanā.