Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna starptautiskā konferencē “Parlamentārās demokrātijas pilnveidošana”

23.02.2015.

Rīgā 2015. gada 23. februārī

Godājamais Valsts prezidenta kungs!
Cienītās dāmas un godātie kungi!

[1]   Izveidojot ekspertu grupu pārvaldības pilnveidei, Valsts prezidents kā vienu no iemesliem minēja nepieciešamību stiprināt valsts pārvaldības izlēmīgumu un tās atbildību, jo tas ir pamats sekmīgai Latvijas interešu aizstāvēšanai vairāk nekā 500 miljonu iedzīvotāju lielajā Eiropas Savienībā.

Šobrīd tieši Latvija vada prezidentūru Eiropas Savienības (ES) Padomē. Tas prasa no valsts daudz spēka, taču ir gandarījums, ka mēs spējam vienlaikus koncentrēties:

1) gan uz prezidentūras prioritātēm;
2) gan arī uz Latvijai būtisku jautājumu risināšanu.

[2] Lai arī mēs dzīvojam trauksmainā laikā, tomēr Latvija pamatoti var lepoties ar politisku, ekonomisku un iekšēju stabilitāti. Līdzsvara sasniegšana ir apsveicama, taču nav jāapstājas pie sasniegtā, ir nepieciešams orientēties uz attīstību, kuru iespējams veicināt, nodrošinot politisko atbildību un veicinot kopdarbību.

Minētā mērķa sasniegšanai ekspertu grupa ir izstrādājusi trīs ziņojumus. Par diviem no tiem diskutēsim šodien:

  • par Ministru kabineta darba pilnveidošanas iespējām un
  • par politisko partiju sistēmas pilnveidošanas iespējām.

[3] Lai pilnveidotu parlamentārās demokrātijas modeli un uzlabotu parlamentārās sistēmas darbību, ir nepieciešama politiskā griba. Tas vienmēr būs politisks lēmums, politiska izšķiršanās, vai un kādā veidā uzlabot un pilnveidot jau funkcionējošas sistēmas.

Tomēr, kā to ir norādījusi Satversmes tiesa, arī politiskus lēmumus ierobežo Satversme. Jebkuram politiskam lēmumam ir jābūt tiesiskam. Un ekspertu grupas darbs, kā arī šodienas konferences diskusijas ir būtiski priekšnosacījumi politiskās gribas un tiesiskas valsts prasību līdzsvarošanai. Turklāt izvēlētā risinājuma tiesiskuma pārbaudei ir iespējams izmantot ne tikai ST-as praksi, bet arī citu valstu Konstitucionālo tiesu spriedumus, kuros risināti gan partijas iekšējās demokrātijas jautājumi, gan arī ar valsts finansējuma nodrošināšanu saistītas problēmas.

[4] Izmantojot doto iespēju, vēlos pateikties Valsts prezidentam ne tikai par iespēju piedalīties šajā diskusijā, bet galvenokārt par aktīvu un mērķtiecīgu rīcību valstij nozīmīgu jautājumu risināšanā. Proti,

  1. Konstatējot nepieciešamību pēc vēl izlēmīgākas, stiprākas un atbildīgākas valsts pārvaldes, Valsts prezidents izveidoja ekspertu grupu. Turklāt starpdisciplināru grupu, kas ir būtiski, jo tas ir labākais veids, kā nodrošināt iespējami pilnvērtīgāko rezultātu.
  2. Ekspertu grupa izpētīja situāciju, izstrādāja ierosinājumus un piedāvāja priekšlikumus problēmu risināšanai.
  3. Tālāk, pamatojoties uz ekspertu grupas ziņojumu, Valsts prezidents iesniedza Saeimā likumdošanas iniciatīvu politisko partiju stiprināšanai un to atbildības paaugstināšanai.
  4. Un visu-beidzot – šodienas konference ir vēl viens būtisks pienesums kvalitatīva darba rezultāta sasniegšanai. Ekspertu atziņas un skats no malas noteikti palīdzēs rast iespējami labāko risinājumu.

[5] Vēlos pateikties arī ekspertu grupas locekļiem par veikto pētījumu un sniegtajiem priekšlikumiem, kā arī par sagādāto informāciju šīsdienas diskusijām:

Paldies:

Dr.sc.pol. Dainai Bārai,
Dr.sc.pol. Valtam Kalniņam,
Dr.iur. Jānim Plepam un
Dr.oec. Ingai Vilkai.

[6] Satversmes tiesa lepojas, ka tā svētkus parasti svin ar darbu – katru gadu tiesas jubilejai par godu tiek organizēta konstitucionālo tiesību konference.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē logo ir dzirnakmens. Tas simbolizē ne tikai Latvijas prezidentūras stabilitāti, pamatīgumu un virzību uz attīstību, bet arī darbu – kopīgu darbu vienotam mērķim – ekonomiski augošai, modernai un drošai Eiropas Savienībai.

Šodienas konference ir skaidrs apliecinājums tam, ka esam gatavi strādāt un ieguldīt darbu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi.

Lai mums visiem veiksmīgs darbs konferencē!