Satversmes tiesas priekšsēdētāja Alda Laviņa uzruna Latvijas zvērinātu advokātu kopsapulcē

07.04.2017.

Rīgā 2017. gada 7. aprīlī 

Cienījamie kolēģi!

Godājamā advokātu saime!

Nākot uz Jūsu kopsapulci, pārskatīju Satversmes tiesas praksi par pēdējiem pieciem gadiem, un secināju, ka tiesas dienaskārtībā regulāri ir nonākuši tiesību jautājumi, kas tieši vai pastarpināti ir saistīti ar advokāta profesiju, ar advokāta lomu tiesību sistēmā.

Šo lietu ietvaros Satversmes tiesa konsekventi ir atzinusi, ka, saņemot juridisko palīdzību tieši no personas, kurai ir atbilstoša kvalifikācija, var ievērojami samazināt to gadījumu skaitu, kad tiesību aizsardzības līdzekļi tiesā netiek izmantoti pareizi vai prasmīgi. Tādējādi kvalificēta juridiskā palīdzība sekmē ne vien tās personas tiesību aizsardzību, kurai šī palīdzība tiek sniegta, bet arī visa tiesas procesa taisnīgu un efektīvu norisi.

Tāpēc uz Jūsu profesiju nav jāraugās šauri, domājot, ka Jūsu uzdevums ir tikai pārstāvēt klientu un sekmēt tiesu lietas izskatīšanu. Satversmes tiesa uz Jums raugās plašākā perspektīvā, proti, advokātu arvien lielāka iesaiste tiesas procesos ir veids, kā virzīties uz to, lai panāktu sabiedrības arvien lielāku uzticēšanos tiesu varai un caur to arī ticību savai valstij.

Nenoliedzami, ka pēdējo desmit gadu laikā advokatūras organizācijā veikti būtiski uzlabojumi: 1) ir nostiprināta zvērinātu advokātu un viņu palīgu profesionālā atbildība par savu darbību; 2) ir noteikts mehānisms kādā tiek veikta uzraudzība par advokāta ētikas prasību ievērošanu; 3) ir izstrādāta kārtība advokātu kvalifikācijas celšanai.

Jūsu paveiktais darbs advokatūras institūta attīstībā un nostiprināšanā ir ievērojams. Taču svarīgākais, manuprāt, ir tas, ka sabiedrībā veidojas arvien lielāka izpratne par advokāta – kvalificēta juridiskās palīdzības sniedzēja, – lomu un nozīmi demokrātisko vērtību aizsardzībā un varu teikt arī valsts ekonomiskajā attīstībā.

Ar cerību es lūkojos nākotnē arī saistībā ar Satversmes tiesas procesa attīstību. Šobrīd diemžēl augstskolās nepasniedz Satversmes tiesas procesu kā obligātu studiju priekšmetu. Latvijas juristi to apgūst paši, pētot Satversmes tiesas praksi un piedaloties tiesvedībās.

Nav noslēpums, ka tikai apmēram 10% no Satversmes tiesā saņemtajiem pieteikumiem atbilst Satversmes tiesas likumā noteiktajām prasībām un uz to pamata tiek ierosināta lieta. Satversmes tiesas redzējumā šim kvalitatīvo pieteikumu procentam vēlams būt augstākam. Tas ir tāpēc, ka, jo Satversmes tiesai ir vairāk lietu, jo tai ir vairāk iespēju izteikties par konstitucionāli nozīmīgiem tiesību jautājumiem un secīgi augstāku cilvēktiesību aizsardzības līmeni varam nodrošināt mūsu valstī.

Advokātu lielāka iesaiste Satversmes tiesas procesā, manuprāt, ir veids, kā kvalitatīvi, likuma prasībām atbilstoši sagatavotu pieteikumu procentu varam uzlabot.

Minētās tēzes skaidri ieskicē uzticēšanos advokatūras korpusam, gan arī tam izvirzītās ekspektācijas. Latvijas simtgades un drīzumā arī advokatūras simtgades priekšvakarā novēlu Jums, lai advokatūra turpina attīstīties un ar saviem darbiem tā sekmē mūsu kopīgo lielo mērķu sasniegšanu – sabiedrības uzticēšanos tiesu varai un caur to arī sabiedrības ticību savai valstij.