Satversmes tiesas priekšsēdētaja Alda Laviņa uzruna Eiropas Notāru padomes (CNUE) ģenerālās asamblejas sēdē

30.06.2023.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētajs

Uzruna Eiropas Notāru padomes (CNUE) ģenerālās asamblejas sēdē

2023. gada 30. jūnijā

 

Dārgie Eiropas Savienības Notāru padomes ģenerālās asamblejas dalībnieki!

Dārgie kolēģi!

Vispirms vēlos izteikt pateicību Vācijas Federālajai notāru palātai par izrādīto uzticību Latvijas kolēģu darbam, par ģenerālās asamblejas rīkošanu Rīgā un par Rīgas kā vienas no Eiropas juridiskā diskursa centriem attīstību!

Šodienas uzrunā es vēlos uzsvērt četrus jautājumus.

Pirmkārt. Nav noliedzams, ka Eiropa ir ietekmējusi notāra profesiju. Daudzi juridiskie jautājumi, ar kuriem notāri strādā ikdienā, vairs nav tikai valsts regulējuma jautājums. Mūsdienās notāri darbojas starptautiskajā sabiedrībā, un, lai veicinātu tiesiskumu, ir nepieciešama aktīva starptautiska sadarbība un dialogs! Notāru saimes no dažādām mūsu kontinenta daļām savā kopīgajā darbā izmanto visu Eiropas tiesiskās telpas valstu labāko pieredzi, jo šodien tiesiskumu ilgtermiņā var nodrošināt nevis izolēti, bet gan globālā perspektīvā! Notāri arī kopīgi risina problēmas visas Eiropas mērogā, uzraugot, lai nenotiktu darījumi, kurus aizliedz Eiropas Savienības sankcijas.

Otrkārt. Tiesām un notāriem ir kopīgi pienākumi un atbildība pret sabiedrību. Viens no tiem ir pietuvināt taisnīgumu ikvienam cilvēkam. Tiesiskuma princips uzliek valstij pozitīvu pienākumu veicināt preventīvu tiesiskumu, līdztekus tiesu sistēmai radot apstākļus un piedāvājot mehānismus, lai personas varētu veidot drošas un paredzamas tiesiskās attiecības.

Šajā kontekstā vēlos atgādināt Latvijas Satversmes tiesas praksi, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma darījumu notariāla apliecināšana garantē zemesgrāmatu ierakstu stabilitāti un ticamību! Zemesgrāmatas ieraksta nemainīgums ir viens no galvenajiem principiem, kas nodrošina efektīvu civiltiesisko apriti. Tomēr Latvijā valsts kontrole pār darījumiem ar nekustamo īpašumu joprojām nav visaptveroša, jo trūkst visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar pilnīgu notariālo autentifikāciju – te es domāju, pirkuma līgumu, nodošanu un reģistrāciju, pamatojoties uz kopīgu lūgumu. Nepastāvot normatīvi regulētai stingrai preventīvai tiesību piemērošanas sistēmai, var būt samērīgi, ka sākotnējā īpašnieka tiesības uz nekustamo īpašumu prevalē pār labticīgā ieguvēja tiesībām. Ja tiktu ieviesta pilnīga notariāla autentifikācija, secinājumi par labticīga ieguvēja aizsardzību, iespējams, būtu citādi. Lai nodrošinātu tiesisko drošību un radītu vidi, kurā iedzīvotāji vairāk uzticas likumam un valstij, ir ieteicams pilnveidot notāru iesaistes kārtību tiesiskajos darījumos ar nekustamo īpašumu.

Treškārt. Notāru darbs Latvijā ir ievērojams arī ar to, ka notāri efektīvi palīdz samazināt tiesu noslodzi. Mūsu notāri var izskatīt lietas par neapstrīdētu saistību izpildi, laulības šķiršanas lietas pēc abpusējas vienošanās un mantojuma lietas.

Un šeit es domāju arī tos gadījumus, kad notārs neietilpst jēdziena “tiesa” darbības jomā Eiropas Savienības Tiesas judikatūras izpratnē. Piemēram, Mantojuma regulas noteikumi par jurisdikcijas noteikšanu nav piemērojami gadījumos, kad Latvijas notāri, kas pieder pie latīņu tipa notariāta sistēmas, vada pārrobežu mantojuma lietu. Taču tas nemazina notāru lomu juridiskajā sistēmā. Pārrobežu mantojuma lietās jurisdikciju nosaka saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tāpat kā citā starptautisko privāttiesību jomā, piemēram, risinot pārrobežu laulības šķiršanas lietu, notārs joprojām tiek uzskatīts par “tiesu”. Tāpēc varu apgalvot, ka notāri ir svarīgi tiesu sadarbības partneri.

Ceturtkārt. Pateicoties jūsu centīgajam darbam, dārgie notāri, Eiropas iedzīvotāju vidū pieaug drošības sajūta un sociālais miers. Cieņpilna attieksme, pazemība likuma varas priekšā un katra cilvēka individuālā problēmsituācija ir nevis vēlme, bet mūsu pienākums!

Un tieši tāpēc es esmu pateicīgs Eiropas Savienības notāru saimei par viņu aktivitātēm, lai uzlabotu darba efektivitāti, izmantojot modernās tehnoloģijas! Un es lepojos, ka pieejamības ziņā digitālajā vidē Latvijas notāri ir patiesi atvērti ikvienam un tehnoloģiski augsti attīstīti. Jau 2018. gadā Latvijas notāri sāka klientu apkalpošanu videokonferenču režīmā, kļūstot par pirmajiem Eiropā. Tā ir liela privilēģija Latvijas iedzīvotājiem! Kā redzams no šodienas ģenerālās asamblejas darba kārtības, arī notāri aktīvi diskutē par mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām savā darbā un valsts tiesību sistēmā kopumā.

Novēlu Eiropas notāru saimei turpināt augt un celt pilsoņu tiesību aizsardzības standartus! Kopā mēs aizsargājam ikviena cilvēka tiesības! Daudziem cilvēkiem jūs esat vistuvākais pamattiesību īstenošanas garants!

Novēlu mums auglīgas sarunas un ceru, ka mums pavērsies jaunas sadarbības iespējas, bet Latvijā pavadītais laiks būs patīkams un neaizmirstams!