Satversmes tiesas priekšsēdētaja Alda Laviņa uzruna Augstākas tiesas starptautiskās konferences “Augstāko tiesu loma konstitūciju vērtību stiprināšanā” atklāšanā

09.09.2022.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas priekšsēdētajs

Uzruna Augstākas tiesas starptautiskās konferences “Augstāko tiesu loma konstitūciju vērtību stiprināšanā” atklāšanā

2022. gada 9. septembrī

Cienījamie kolēģi, tiesneši un konferences dalībnieki!

Esmu pagodināts visas Satversmes tiesas saimes vārdā sveikt starptautiskās konferences “Augstāko tiesu loma konstitūciju vērtību stiprināšanā” dalībniekus! Ar šādu konferences tematiku mēs kopīgi godinām mūsu valsts pamatlikumu tā simtajā gadskārtā.

Konstitūcijās ietverto pamattiesību ievērošana un aizsardzība ir demokrātiskas tiesiskas valsts stūrakmens. Konstitucionālo kontroli Latvijā īsteno Satversmes tiesa, kuras darbības pamatmērķis ir aizsargāt Satversmē ietvertās vērtības. Tajā pašā laikā vēlos akcentēt, ka Satversmes tiesa nebūt nav vienīgā institūcija, kura ikdienā ir Satversmes vērtību sardzē! Katras tiesu varas iestādes darbības virsmērķis ir ikviena Latvijas iedzīvotāja tiesību un tiesisko interešu aizsardzība!

Tieši tiesu sistēma ar Augstāko tiesu priekšgalā ir efektīvākais mehānisms, kas, izvērtējot katru gadījumu individuāli, nodrošina līdzsvaru starp personas tiesībām un sabiedrības interesēm. Tiesām pēc savas iniciatīvas ir jāveic piemērojamo tiesību normu konstitucionalitātes pārbaude, jāsniedz apsvērumi par pamattiesību ierobežojuma samērīgumu, citiem vārdiem sakot, tiesām katrā lietā ir jārod taisnīgs, Satversmei atbilstošs risinājums. Ja mēs, tiesneši, to varam nodrošināt, tas nozīmē, ka spējam īstenot tos uzdevumus, kurus mums ir uzticējusi Latvijas tauta. Tādējādi, izšķirot individuālus strīdus, pamattiesību aizsardzību nodrošina tiesu sistēma ar Senātu avangardā, savukārt, izvērtējot normatīvo aktu atbilstību pamatlikumam, pamattiesību aizsardzību īsteno Satversmes tiesa.

Patiesi – mūsu iestādēm katrai ir sava ekskluzīvā kompetence, piemērojot Satversmi. Taču mērķi – efektīvi nodrošināt pamattiesību aizsardzību Latvijas tiesiskās sistēmas ietvaros – visvieglāk ir sasniegt tad, kad strādājam savstarpēji atbalstošā un papildinošā garā. Augsti novērtēju mūsu institūciju izveidoto dialogu un sadarbību, kuri nākotnē ir jāuztur un jāattīsta, jo tie sniedz ievērojamu labumu Latvijas sabiedrībai!

Šai sadarbībai ir ļoti daudzveidīgas izpausmes. Viena no tām ir likumā tiesai dotā tiesība iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Senāts šīs tiesības ir izmantojis nu jau teju pussimtā lietu! Katrs no Senāta pieteikumiem ir kuplinājis un attīstījis Satversmes tiesas judikatūras atziņu klāstu un izmantoto metodoloģiju. Savukārt mūsu nolēmumam pēc Augstākās tiesas pieteikuma izskatītā lietā ikreiz seko Senāta nolēmums, kurā tiek rasts Satversmei atbilstošs risinājums.

Tiesu loma neaprobežojas tikai ar to kompetencē esošu lietu izskatīšanu. Modernas demokrātiskas tiesiskas valsts pārvaldīšanas galvenais instruments ir tiesības. Tādēļ mūsdienās valsts un sabiedrības attīstības virzienu īsteno ne tikai likumdevējs un valdība, bet, piemērojot tiesības, tajā piedalās arī tiesas. Gan Satversmes tiesas, gan Augstākās tiesas nolēmumiem ir principiāla nozīme, un tie satur augstvērtīgākās juridiskās atziņas, kuras attīsta tiesisko sistēmu un tādejādi veido Latvijas valsts un Eiropas rītdienu!

Cienījamie konferences dalībnieki!

Nevaru arīdzan nepieminēt, ka jau ilgākā laika posmā tiesu varas institūcijas darbojas dažādu krīžu apstākļos. Bez šaubām, krīzē svarīga ir lēmumu pieņemšanas operativitāte, bieži vien vadoties no piesardzības principa un negaidot brīdi, kad jau ir nodarīts reāls kaitējums. Šādos mainīgos, grūti prognozējamos apstākļos sarežģīti ir strādāt ne tikai likumdevējam un valdībai, bet arī tiesām, kuras ir pakļautas nopietnam pārbaudījumam nenobīties pieņemt saturiski sarežģītus vai nepopulārus nolēmumus.  Satversmē ietvertās vērtības –  tiesiskums, indivīda brīvības, vienlīdzība un cilvēka cieņa ir mūsu vaduguns, kas palīdz mums noorientēties un rast taisnīgu risinājumu arī šādos sarežģītos apstākļos. Atcerēsimies, ka Satversme kā nenovecojoša un dinamiska konstitūcija it īpaši savā simtgadē mūs iedvesmo domāt ne tikai par šodienu, bet arī par nākotni, aicinot rīkoties tā, lai veicinātu gan Latvijas valsts, gan visas pasaules ilgtspēju. Augstākā tiesa, stiprinot Satversmē ietvertās vērtības, piedalās Latvijas attīstībā un nākotnes radīšanā gan pati, gan sadarbībā ar Satversmes tiesu.

Novēlu visiem konferences dalībniekiem un klausītājiem iegūt augstvērtīgas atziņas un novērtēt brīnišķīgo iespēju sarunāties un diskutēt klātienē!