Informācija par Satversmes tiesu

IMG_3233

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kura īsteno konstitucionālo kontroli.  Satversmes tiesa kā tiesu varas institūcija savas funkcijas īsteno, spriežot tiesu. Tiesas spriešanas būtība Satversmes tiesā atšķirībā no citām tiesām ir izšķirt strīdus par tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām.

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Latvijas Republikas Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Satversmē un Satversmes tiesas likumā noteiktās kompetences ietvaros Satversmes tiesa izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar likumu tās kompetencē nodotās lietas.

Satversmes tiesas tiesnešu apstiprināšanas kārtību, tiesas struktūru un organizāciju reglamentē Satversmes tiesas likums.

Satversmes tiesas process notiek saskaņā ar Satversmes tiesas likumu un Satversmes tiesas reglamentu.