Ikviens1

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

23.03.2023.

Ierosināta lieta par normām, kas paredz aizliegumu audzēt kažokzvērus tikai kažokādu ieguvei

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2023. gada 23. martā ierosināja lietu “Par 2022. gada 22. septembra likuma „Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” 2. un 3. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Ar 2022. gada 22. septembra likuma “Grozījumi Dzīvnieku aizsardzības likumā” (turpmāk – Grozījumi) 2. pantu Dzīvnieku aizsardzības likums papildināts ar 13.1 pantu, saskaņā ar kuru lauksaimniecības dzīvnieku […]

22.03.2023.

Satversmei atbilst normas, kas paredz 10 gadu termiņu tiesībām piedalīties obligātajā iepirkumā

Satversmes tiesa 2023. gada 21. martā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2022‑06‑03 “Par Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 53.1 punkta skaitļa un vārda “10 gadus” un Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumu Nr. 561 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 68. punkta […]

22.03.2023.

Satversmes tiesa aptur tiesvedību lietā par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Satversmes tiesa 2023. gada 21. marta rīcības sēdē secināja, ka lietas Nr. 2022‑40‑01 „Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam” iznākumu ietekmēs Eiropas Savienības Tiesas prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā sniegtās atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem lietā Nr. 2021‑44‑01 „Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas […]

21.03.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ķekavas novada domes saistošo noteikumu, kas nosaka azartspēļu organizēšanas kārtību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, darbība

Šodien, 21. martā, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-13-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 1‑2/11040 „Par Ķekavas novada domes 2021. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2021 „Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” darbības apturēšanu” atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrās daļas 11. punktam un […]

20.03.2023.

Divpusējā dialoga ietvaros tiekas Satversmes tiesas un Nīderlandes Augstākās tiesas tiesneši

Piektdien, 17. martā, Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Nīderlandes Karalistes Augstākās tiesas delegācija. Tiesneši dalījās pieredzē par abu tiesu kompetences un procesa specifiku, kā arī pārrunāja aktuālo judikatūru.   Satversmes tiesu divpusējās tikšanās ietvaros pārstāvēja tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina, tiesneši Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis, Anita Rodiņa un Jautrīte Briede, kā arī […]

16.03.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalās Lietuvas Konstitucionālās tiesas svinīgajā tiesnešu rotācijas pasākumā

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš 16. martā Viļņā piedalījās Lietuvas Konstitucionālās tiesas svinīgajā tiesnešu rotācijas pasākumā, kā arī pārrunāja abu tiesu judikatūras aktualitātes un turpmāko dialogu. Divpusējās tikšanās ietvaros Aldis Laviņš akcentēja: “Lietuviešu kolēģi turpina būt mūsu uzticamākais atbalsta plecs starptautiskā dialoga ietvaros jau kopš 2000. gada, kad Cēsīs norisinājās Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās […]

16.03.2023.

Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2022-02-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa 2023. gada 14. martā, taisot spriedumu lietā Nr. 2022-02-01 „Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās, otrās daļas un 42. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un likuma „Par […]

15.03.2023.

Satversmes tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā lietā par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu, un aptur tiesvedību

Satversmes tiesa 2023. gada 14. martā pieņēma lēmumu par jautājumu uzdošanu Eiropas Savienības Tiesai prejudiciāla nolēmuma pieņemšanai lietā Nr. 2022‑32‑01 “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas, 125. panta trešās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam un otrajam teikumam”. Ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 267. pantu ir noteikta […]

13.03.2023.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš atgriezies no Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja 20. sēdes

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins 10. un 11. martā piedalījās Eiropas Komisijas par demokrātiju caur tiesībām (Venēcijas komisija) 134. plenārsēdē un Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja 20. sēdē, kurā Satversmes tiesa pārstāvēja Eiropas konstitucionālo tiesu intereses, meklējot risinājumus starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanai. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsver: “Pasaules Konstitucionālās […]

09.03.2023.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Rīgas domes saistošo noteikumu, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums, darbība

Satversmes tiesa 2023. gada 8. marta rīcības sēdē pieņēma lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2022-25-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1-2/2224 “Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta ceturtajai daļai un 8. pantam, […]

09.03.2023.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz izsniegto pastāvīgās uzturēšanās atļauju termiņa izbeigšanos un priekšnoteikumus atkārtotas atļaujas iegūšanai Krievijas Federācijas pilsoņiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2023. gada 8. martā ierosināja lietu “Par Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 96. pantam, kā arī Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. protokola 4. pantam”. Apstrīdētās normas Imigrācijas likumā pārejas noteikumu 58. punkts iekļauts ar 2022. gada 9. septembra […]

08.03.2023.

Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa 2023. gada 8. martā, taisot spriedumu lietā Nr. 2021-45-01 “Par Augstskolu likuma 56. panta trešās, ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105., 112. un 113. pantam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2021-45-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. […]

08.03.2023.

Satversmes tiesa noteic kārtību, kādā tā aptur tiesvedību lietās, kuru iznākumu ietekmē Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi

Satversmes tiesa 2023. gada 8. marta rīcības sēdē secināja, ka Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā nav noregulēts jautājums par tiesvedības apturēšanu lietā, kuras iznākumu ietekmēs Eiropas Savienības Tiesas nolēmums, kas pieņemts, lai prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā sniegtu atbildes uz Satversmes tiesas uzdotajiem jautājumiem citā Satversmes tiesas tiesvedībā esošā lietā. Šo jautājumu līdz šim nav […]

07.03.2023.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas paredz izsniegto pastāvīgās uzturēšanās atļauju termiņa izbeigšanos un priekšnoteikumus atkārtotas atļaujas iegūšanai Krievijas Federācijas pilsoņiem

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2023. gada 6. martā ierosināja lietu “Par Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punkta un 2022. gada 22. septembra likuma “Grozījumi Imigrācijas likumā” 5. panta, ciktāl ar to izslēgts Imigrācijas likuma 24. panta pirmās daļas 8. punkts, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta pirmajam teikumam un 96. pantam”. Apstrīdētās normas […]

06.03.2023.

Satversmes tiesa izsludina konkursu tiesneša Jāņa Neimaņa palīga/-dzes amatam

[1] Galvenie amata pienākumi: [2] Prasības pretendentam/-ei: [3] Par priekšrocībām tiks uzskatītas: [4] Atalgojums: mēnešalga 2200 euro bruto; veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika beigām). [5] Darba vieta: Rīga, J.Alunāna iela 1. [6] Darba līguma termiņš: līdz tiesneša pilnvaru termiņa beigām, pārbaudes laiks 3 mēneši. Amata pretendentam/-ei jāiesniedz pieteikums, motivācijas vēstule un dzīves gājuma apraksts (Curriculum vitae), nosūtot […]

06.03.2023.

Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču

Šodien, 6. martā, Satversmes tiesu apmeklēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, Ārlietu ministrijas Juridiskās direkcijas vadītāja Kristīne Līce un ministra biroja darbinieki. Tikšanās laikā tika pārrunātas Satversmes tiesas starptautiskās sadarbības aktualitātes,  īpaši akcentējot darbību Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā, kur Satversmes tiesa pārstāv visu Eiropas konstitucionālo tiesu intereses. Uzrunājot ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču, Satversmes tiesas […]