Tiesas sastāvs

Satversmes tiesas tiesneši. No kreisās: J.Neimanis, A.Laviņš, D.Rezevska, I.Ziemele, S.Osipova, A.Kučs, G.Kusiņš. Foto: T.Norde.

Satversmes tiesas tiesneši.
No kreisās: J.Neimanis, A.Laviņš, D.Rezevska, I.Ziemele, S.Osipova, A.Kučs, G.Kusiņš. Foto: T.Norde.

Satversmes tiesā ir septiņi tiesneši, kurus ar Saeimas locekļu balsu vairākumu – ar ne mazāk kā 51 balsi – apstiprina Saeima. Trīs Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina pēc ne mazāk kā desmit Saeimas deputātu priekšlikuma, divus – pēc Ministru kabineta priekšlikuma, bet vēl divus – pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma. Augstākās tiesas plēnums izraugās Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātus no tiesnešu vidus.

Likums paredz, ka par Satversmes tiesas tiesnesi var apstiprināt Latvijas pilsoni, kuram ir augstākā juridiskā izglītība, vismaz desmit gadus ilgs darba stāžs juridiskajā specialitātē vai zinātniski pedagoģiskajā darbā un kurš sasniedzis 40 gadu vecumu. Par Satversmes tiesas tiesnesi nedrīkst apstiprināt personu, kura nevar būt par tiesneša amata kandidātu saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 55. pantu.

Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru termiņš ir desmit gadi. Izņemot likumā noteiktos gadījumus (piemēram, nespēju turpināt darbu veselības stāvokļa dēļ), Satversmes tiesas tiesnesis ir neatceļams.

Neatkarīgi no Satversmes tiesas tiesneša amatā nostrādātā laika Satversmes tiesas tiesnesis atstāj amatu, kad viņš ir sasniedzis 70 gadu vecumu.

Satversmes tiesas tiesnesis nedrīkst vienlaikus ieņemt jebkādu citu amatu vai strādāt citu algotu darbu, izņemot pedagoģisko, zinātnisko vai radošo darbu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāju un viņa vietnieku ievēlē Satversmes tiesas tiesneši no sava vidus, aizklāti balsojot, ar visa tiesnešu sastāva absolūto balsu vairākumu uz trim gadiem. Satversmes tiesas priekšsēdētājs vada Satversmes tiesas sēdes, organizē tiesas darbu un pārstāv Satversmes tiesu. Satversmes tiesas priekšsēdētājam un viņa vietniekam ir tiesības dot rīkojumus Satversmes tiesas tiesnešiem tikai ar amata pienākumu pildīšanu saistītos organizatoriskos jautājumos.

Satversmes tiesas tiesneši:

Ineta Ziemele

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Prof.,Ph.D

Sanita Osipova

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Prof.,Dr.iur.

Aldis Laviņš

Satversmes tiesas tiesnesis

Gunārs Kusiņš

Satversmes tiesas tiesnesis

Daiga Rezevska

Satversmes tiesas tiesnese Prof.,Dr.iur.

Jānis Neimanis

Satversmes tiesas tiesnesis Dr.iur.

Artūrs Kučs

Satversmes tiesas tiesnesis Asoc. prof., Dr.iur.