Lietu meklēšana

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 10
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 9
 • 7
 • 5
 • 543
 • 347
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 417
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 446
 • 103
 • 157
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 918
Drukāt
Lieta Nr. 2004-11-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Apvienota
Administratīvā rajona tiesa
01.06.2004.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2004-03-01

Apvienotā lieta: 2004-03-01

2004-11-01_Lemums_ierosinasana1855
Lieta Nr. 2004-10-01
Par Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punkta un 223. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
SIA "Asmers"
17.01.2005.

18.01.2005.

Par Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punkta un 223. panta 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Šķīrējtiesas

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 132. panta pirmās daļas 3. punktu un 223. panta 6. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-10-01_Lemums_ierosinasana1853
Lieta Nr. 2004-09-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Jānis Svārpstons
16.04.2004.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-06-01

Apvienotā lieta: 2004-06-01

2004-09-01_Lemums_ierosinasana1852
Lieta Nr. 2004-08-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
SIA "Kempmayer media Latvia"
16.04.2004.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-06-01

Apvienotā lieta: 2004-06-01

2004-08-01_Lemums_ierosinasana1851
Lieta Nr. 2004-07-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Juris Ulmanis
16.04.2004.
-
-
-

-

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2004-06-01

Apvienotā lieta: 2004-06-01

2004-07-01_Lemums_ierosinasana1850
Lieta Nr. 2004-06-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Jānis Zips, Juris Ulmanis, Jānis Svārpstons un SIA "Kempmayer media Latvia"
11.10.2004.

12.10.2004.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Izziņas izdarītāja darbību pārsūdzība

Satversmes tiesa atzina Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 220. un 222. pantu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2004-06-01_Lemums_ierosinasana1848
Lieta Nr. 2004-05-01
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 94. un 95. pantam
Izskatīta
Eduards Kornakovs
01.12.2004.

02.12.2004.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 94. un 95. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2004-05-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 94. un 95. pantam".

2004-05-01_Lemums_ierosinasana1846
Lieta Nr. 2004-04-01
Par likuma "Par tiesu varu" 75. pantā ietvertās normas vārdu "vai tiesas piesēdētājam" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 84. un 92. pantam
Izskatīta
Ieva Azanda
05.11.2004.

09.11.2004.

Par likuma "Par tiesu varu" 75. pantā ietvertās normas vārdu "vai tiesas piesēdētājam" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 84. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesas piesēdētāji

Satversmes tiesa atzina likuma "Par tiesu varu" 75. pantā ietvertās normas vārdus "vai tiesas piesēdētājam" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 84. un 92. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

2004-04-01_Lemums_ierosinasana1844
Lieta Nr. 2004-03-01
Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās un sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam
Izskatīta
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa
25.10.2004.

26.10.2004.

Par likuma "Par valsts pensijām" 30. panta piektās un sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (piešķiršana no jauna)

1. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" 30. panta piekto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" 30. panta sesto daļu un pārejas noteikumu 24. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un par spēkā neesošu no spēkā stāšanās brīža attiecībā uz tām personām, kurām pensijas izmaksa tika pārtraukta uz personas iesnieguma pamata saskaņā ar likuma ""Par valsts pensijām"" pārejas noteikumu 16. punkta 11. apakšpunktu.

2004-03-01_Lemums_ierosinasana1842
Lieta Nr. 2004-02-0106
Par Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 4. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
11.10.2004.

12.10.2004.

Par Civillikuma 155. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 4. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Paternitātes atzīšana

Satversmes tiesa atzina Civillikuma 155. panta sesto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam un Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā 4. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2004-02-0106_Lemums_ierosinasana1840
Lieta Nr. 2004-01-06
Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta atbilstību 1965. gada 9. aprīļa Konvencijai par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu
Izskatīta
Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa
07.07.2004.

09.07.2004.

Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta atbilstību 1965. gada 9. aprīļa Konvencijai par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu

Lietas saīsinātais nosaukums: Valsts starptautiskās saistības

1. Satversmes tiesa atzina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta pirmās daļas vārdkopu ""par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras transportu"" laikā no šīs normas pieņemšanas brīža līdz 2004. gada 1. maijam par neatbilstošu 1965. gada 9. aprīlī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu 3.15. standartam un spēkā neesošu attiecībā uz to valstu pārvadātājiem, kas ir minētās konvencijas dalībvalstis.
2. Satversmes tiesa atzina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 114.2 panta pirmās daļas vārdkopu ""par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras transportu"" laikā no 2004. gada 1. maija par neatbilstošu 1965. gada 9. aprīlī Londonā parakstītās Starptautiskās konvencijas par starptautiskās jūras satiksmes atvieglošanu 3.15. standartam un spēkā neesošu attiecībā uz to valstu pārvadātājiem, kas ir minētās konvencijas dalībvalstis, bet nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

2004-01-06_Lemums_ierosinasana1837
2004-01-06_Atseviskas_domas
Lieta Nr. 2003-23-01
Par likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam
Izskatīta
Jānis Knostenbergs un Stefans Misevičs
21.05.2004.

25.05.2004.

Par likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Īpašumam piegulošo teritoriju kopšana

Satversmes tiesa atzina likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 6. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 107. pantam.

2003-23-01_Lemums_ierosinasana1834
Lieta Nr. 2003-22-01
Par likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 17. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
26.03.2004.

30.03.2004.

Par likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 17. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieslodzīto tiesības uz invaliditātes pensiju

Satversmes tiesa atzina likuma "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām" 17. panta piekto daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2003-22-01_Lemums_ierosinasana1832
Lieta Nr. 2003-21-0306
Par Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr. 438 "Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr. 180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums" 2. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam
Izskatīta
AS "If Latvia"
09.02.2004.

10.02.2004.

Par Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr. 438 "Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr. 180 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums" 2. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Iemaksas OCTA garantijas fondā

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr.438 ""Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr.180 ""Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums"""" 6. punkta pirmo daļu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un par spēkā neesošu no tās pieņemšanas brīža.
2. Tiesvedību lietā par Ministru kabineta 2003. gada 5. augusta noteikumu Nr.438 ""Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 13. maija noteikumos Nr.180 ""Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas (rezerves) fonda nolikums"""" 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam Satversmes tiesa izbeidza.

2003-21-0306_Lemums_ierosinasana1830
Lieta Nr. 2003-20-01
Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. panta, 11. panta 3. un 4. punkta, 14. panta un pārejas noteikumu 6. un 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 58. pantam
Izskatīta
Rīgas dome
30.01.2004.

03.02.2004.

Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. panta, 11. panta 3. un 4. punkta, 14. panta un pārejas noteikumu 6. un 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 58. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības pasākumi

1. Satversmes tiesa atzina Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. pantu, 11. panta 3. un 4. punktu, 14. pantu un pārejas noteikumu 6. un 8. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 58. pantam.
2. Tiesvedību lietā par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma 10. panta, 11. panta 3. un 4. punkta, 14. panta un pārejas noteikumu 6. un 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam Satversmes tiesa izbeidza.

2003-20-01_Lemums_ierosinasana1828
Lieta Nr. 2003-19-0103
Par likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31. panta ceturtās daļas, pārejas noteikumu 2. punkta 4. apakšpunkta un Ministru kabineta 1998. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam
Izskatīta
Irīna Pīgozne un Baiba Strupiša
14.01.2004.

15.01.2004.

Par likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31. panta ceturtās daļas, pārejas noteikumu 2. punkta 4. apakšpunkta un Ministru kabineta 1998. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" 8. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Maternitātes un slimības pabalsts

Satversmes tiesa atzina likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 31. panta ceturto daļu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2003. gada 1. janvārim) un pārejas noteikumu 2. punkta 4. apakšpunktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējām Irīnu Pīgozni un Baibu Strupišu par spēkā neesošu no brīža, kad iesniedzējām radās tiesības uz slimības un maternitātes pabalstiem.

2003-19-0103_Lemums_ierosinasana1826
Lieta Nr. 2003-18-05
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
Apvienota
Jūrmalas pilsētas dome
18.07.2003.
-
-
-

-

Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-16-05

Apvienotā lieta: 2003-16-05

2003-18-05_Lemums_ierosinasana1825
Lieta Nr. 2003-17-05
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
Apvienota
Jūrmalas pilsētas dome
18.07.2003.
-
-
-

-

Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojuma Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2003-16-05

Apvienotā lieta: 2003-16-05

2003-17-05_Lemums_ierosinasana1824
Lieta Nr. 2003-16-05
Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maijā pieņemtā rīkojuma Nr. 2-02/57 "Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām" darbības apturēšanu", 2003. gada 2. jūnijā pieņemto rīkojumu Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" un Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam
Izskatīta
Jūrmalas pilsētas dome
09.03.2004.

10.03.2004.

Par reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maijā pieņemtā rīkojuma Nr. 2-02/57 "Par Jūrmalas pilsētas domes 24.10.2001. saistošo noteikumu Nr. 17 "Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām" darbības apturēšanu", 2003. gada 2. jūnijā pieņemto rīkojumu Nr. 2-02/60 "Par Jūrmalas pilsētas domes 09.10.2002. saistošo noteikumu Nr. 10 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros" darbības apturēšanu" un Nr. 2-02/62 "Par Jūrmalas pilsētas domes 07.11.2001. saistošo noteikumu Nr. 18 "Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001" darbības apturēšanu" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Detālplānojumu apturēšana

1. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 27. maija rīkojumu Nr. 2-02/57 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 24. 10. 2001. saistošo noteikumu Nr. 17 ""Par detālo plānojumu Jūrmalā, teritorijai starp Bulduru prospektu, Rotas ielu, 23. un 25. līnijām"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/60 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 09. 10. 2002. saistošo noteikumu Nr. 10 ""Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra 2003. gada 2. jūnija rīkojumu Nr. 2-02/62 ""Par Jūrmalas pilsētas domes 07. 11. 2001. saistošo noteikumu Nr. 18 ""Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Bulduri 1001"" darbības apturēšanu"" par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam.

2003-16-05_Lemums_ierosinasana1822
2003-16-05_Stenogramma
Lieta Nr. 2003-15-0106
Par Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Izmeklšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi" 9. un 94. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam
Izskatīta
Armands Altmanis un Kaspars Zandbergs
23.04.2004.

27.04.2004.

Par Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 211 "Izmeklšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi" 9. un 94. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pienesumi ieslodzījuma vietās

1. Satversmes tiesa atzina no Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.211 ""Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi"" 9. punkta izrietošo pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam un spēkā neesošu no 2004. gada 1. jūlija, ja Ministru kabinets līdz tam laikam nenodrošinās apcietināto dienas uztura normu atbilstību prasībām, kas noteiktas ""Ieteicamajās enerģijas un uzturvielu devās Latvijas iedzīvotājiem"".
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.211 ""Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumi"" 94. punktu par pārtikas produktu iegādi cietuma veikalā par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam.

2003-15-0106_Lemums_ierosinasana1820