Lietu meklēšana

2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2024
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 7
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 12
 • 4
 • 4
 • 542
 • 346
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 415
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 445
 • 103
 • 155
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 915
Drukāt
Lieta Nr. 2005-22-01
Par likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 14. panta pirmās daļas 4. punkta normas vārdu "tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā" (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2005. gada 15. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 106. pantam
Izskatīta
Ingus Strautmanis
23.02.2006.

28.02.2006.

Par likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 14. panta pirmās daļas 4. punkta normas vārdu "tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā" (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2005. gada 15. jūnijam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 106. pantam

Satversmes tiesa atzina likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 14. panta pirmās daļas 4. punkta normas vārdus "tiesājamā, apsūdzētā vai aizdomās turētā" (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2005. gada 15. jūnijam) par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. un 106. pantam.

Lieta Nr. 2005-21-01
Par Zemesgrāmatu likuma 98. panta piezīmes atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.
Apvienota
Oļegs Kožečenkovs
12.09.2005.
-
-
-

-

Par Zemesgrāmatu likuma 98. panta piezīmes atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-18-01

Apvienotā lieta: 2005-18-01

Lieta Nr. 2005-20-01
Par 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam.
Apvienota
Jānis Jaunzems, Tatjana Čerkovska, Valentīns Leitēns, Gints Gailītis
19.08.2005.
-
-
-

-

Par 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-12-0103

Apvienotā lieta: 2005-12-0103

Lieta Nr. 2005-19-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta piektās daļas 2. punkta vārdu "un Latvijas Republikā nodzīvojis kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam
Izskatīta
Administratīvā rajona tiesa
22.12.2005.

29.12.2005.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta piektās daļas 2. punkta vārdu "un Latvijas Republikā nodzīvojis kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Apgādnieka zaudējuma pabalsts

Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 4. panta piektās daļas 2. punkta vārdus "un Latvijas Republikā nodzīvojis kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam un par spēkā neesošiem no 2003. gada 1. janvāra.

Lieta Nr. 2005-18-01
Par Civilprocesa likuma 449. panta ceturtajā daļā ietvertās normas vārdu "un trešajā daļā" un Zemesgrāmatu likuma 98. panta piezīmes atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Oļegs Kožečenkovs
14.03.2006.

21.03.2006.

Par Civilprocesa likuma 449. panta ceturtajā daļā ietvertās normas vārdu "un trešajā daļā" un Zemesgrāmatu likuma 98. panta piezīmes atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Drošības nauda

1. Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 449. panta ceturtajā daļā ietvertās normas vārdus ""un trešajā daļā"" un Zemesgrāmatu likuma 98. panta piezīmi par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam un spēkā neesošu no 2006. gada 1. jūlija.
2. Noteikt, ka līdz 2006. gada 1. jūlijam šajā lietu kategorijā pēc procesuālās analoģijas ir piemērojams vispārējais civilprocesuālo tiesību princips, kas nostiprināts Civilprocesa likuma 43. panta ceturtajā daļā un 458. panta ceturtajā daļā.
3. Noteikt, ka konstitucionālās sūdzības iesniedzējam – Oļegam Kožečenkovam ir tiesības pārsūdzēt Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2005. gada 10. februāra lēmumu un lūgt viņu pilnībā vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas iemaksas.

Lieta Nr. 2005-17-01
Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmās daļas vārdu "nosūtīt vēstules" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 92. un 104. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
06.02.2006.

09.02.2006.

Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmās daļas vārdu "nosūtīt vēstules" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 92. un 104. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieslodzīto tiesības uz saraksti

1. Satversmes tiesa atzina Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmās daļas vārdus ""nosūtīt vēstules"" par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 89., 92. un 104. pantam.
2. Latvijas Sodu izpildes kodeksa 74. panta pirmajā daļā ietvertais termins ""vēstules"" ir jātulko sašaurināti – kā ""vēstules privātpersonām"".

Lieta Nr. 2005-16-01
Par 2004. gada 20. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"" 13. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105. pantam
Izskatīta
Anda Erneste, Ilmārs Ernests, Ingūna Erneste, Baiba Paulsone un Arnis Andersons
08.03.2006.

09.03.2006.

Par 2004. gada 20. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"" 13. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Īres griesti

Satversmes tiesa atzina 2004. gada 20. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"" 13. pantu daļā par grozījumiem likuma "Par dzīvojamo telpu īri" pārejas noteikumu 4., 5., 7. un 8. punktā par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un spēku zaudējušu no 2007. gada 1. janvāra.

2005-16-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2005-15-03
Par Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumu Nr. 155 "Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam
Izskatīta
Kaspars Zandbergs
25.10.2005.

28.10.2005.

Par Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumu Nr. 155 "Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2005-15-03 "Par Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumu Nr. 155 "Noteikumi par notiesāto uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1. pielikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111. pantam".

Lieta Nr. 2005-14-01
Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam.
Apvienota
Mārtiņš Draudiņš, Mārtiņš Skuja, Astrīda Krakope
07.06.2005.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-08-01

Apvienotā lieta: 2005-08-01

Lieta Nr. 2005-13-0106
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam
Izskatīta
8.Saeimas deputāti: Aleksandrs Golubovs, Martijans Bekasovs, Sergejs Fjodorovs, Igors Solovjovs, Vladimirs Buzajevs, Nikolajs Kabanovs, Jakovs Pliners, Andris Tolmačovs, Andrejs Aleksejevs, Juris Sokolovskis, Oļegs Deņisovs, Jānis Jurkāns, Andrejs Klementjevs, Valērijs Agešins, Ivans Ribakovs, Aleksandrs Bartaševičs, Aleksejs Vidavskis, Vitālijs Orlovs, Jānis Urbanovičs un Boriss Cilevičs
15.06.2006.

20.06.2006.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vēlēšanu tiesību ierobežojumi II

1. Satversmes tiesa atzina, ka Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkts un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 5. un 6. punkts atbilst Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina, ka attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzēju Juri Bojāru Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. punkts un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 6. punkts neatbilst Latvijas Republikas Satversmes 1., 9., 91. un 101. pantam, kā arī Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. un 26. pantam un zaudē spēku ar sprieduma publicēšanas dienu.

Lieta Nr. 2005-12-0103
Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam
Izskatīta
Juris Jaunzems, Tatjana Čerkovska, Olga Vitkovska, Inguna Rumjanceva, Valentīns Leitēns, Gints Gailītis, Ārija Ziemele, Inna Vasiļjeva, Iveta Prazdnicane un Klaudija Abramova
16.12.2005.

20.12.2005.

Par Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005. gada 9. jūnija likuma "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšana (LNB)

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 17 ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un spēkā neesošiem no to izdošanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina likumu ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža.
3. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējiem – Juri Jaunzemu, Tatjanu Čerkovsku, Valentīnu Leitēnu un Gintu Gailīti Satversmes tiesa atzina likumu ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.
4. Noteikt, ka 1992. gada 15. septembra likums ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" ir spēkā redakcijā, kāda pastāvēja līdz Ministru kabineta 2005. gada 11. janvāra noteikumu Nr. 17 ""Grozījumi likumā ""Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"""" izdošanai.

2005-12-0103_Stenogramma
Lieta Nr. 2005-11-0306
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam.
Apvienota
Aivars Bajārs
11.04.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-10-03
Par Kuldīgas rajona padomes 1999. gada 15. decembra Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma 2. daļas 8.3.1. punkta par Spīķu HES un Kuldīgas rajona Vārmes pagasta padomes 2003. gada 20. februāra Vārmes pagasta teritorijas plānojuma par "Baložu" māju zemes iekļaušanu Spīķu HES teritorijā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam
Izskatīta
Ilmārs Zandbergs
14.12.2005.

20.12.2005.

Par Kuldīgas rajona padomes 1999. gada 15. decembra Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma 2. daļas 8.3.1. punkta par Spīķu HES un Kuldīgas rajona Vārmes pagasta padomes 2003. gada 20. februāra Vārmes pagasta teritorijas plānojuma par "Baložu" māju zemes iekļaušanu Spīķu HES teritorijā atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vārmes teritorijas plānojums

1. Satversmes tiesa izbeidza lietu par Kuldīgas rajona padomes 1999. gada 15. decembra Kuldīgas rajona teritorijas plānojuma 2. daļas 8.3.1. punkta par Spīķu HES atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Kuldīgas rajona Vārmes pagasta padomes 2004. gada 17. jūnija Vārmes pagasta teritorijas plānojumu par applūdinātās ""Baložu"" māju zemes atļauto izmantošanu par neatbilstošu likuma ""Par pašvaldībām"" 41. panta otrajai daļai un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža.

Lieta Nr. 2005-09-01
Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietvertā nosacījuma – "ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā" – atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 110. pantam
Izskatīta
Kristīne Dupate, Aija Freimane un Aivita Putniņa
04.11.2005.

08.11.2005.

Par Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietvertā nosacījuma – "ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā" – atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 106. un 110. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bērna kopšanas pabalsts

1. Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietverto nosacījumu – ""ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ""Par valsts sociālo apdrošināšanu"") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā"" – par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam un spēkā neesošu no 2006. gada 1. marta.
2. Attiecībā uz konstitucionālās sūdzības iesniedzējām – Kristīni Dupati, Aiju Freimani un Aivitu Putniņu Satversmes tiesa atzina Valsts sociālo pabalstu likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktā ietverto nosacījumu – ""ja šī persona nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ""Par valsts sociālo apdrošināšanu"") vai ir nodarbināta un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā"" – par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 110. pantam"" un spēkā neesošu no 2005. gada 8. marta.

2005-09-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2005-08-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Vija Emsiņa, Mārtiņš Draudiņš un Mārtiņš Skuja
11.11.2005.

16.11.2005.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pensiju indeksācija

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 15. punktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam.

Lieta Nr. 2005-07-01
Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Gvido Ivanovs
17.10.2005.

20.10.2005.

Par likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta sestās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: SAB lēmumu pārsūdzība

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts noslēpumu" 11. panta sesto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Lieta Nr. 2005-06-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.
Apvienota
Uģis Finsters
02.03.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-05-03
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.
Apvienota
Armands Altmanis
02.03.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 107. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-04-0306
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr.417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr.74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam
Apvienota
Aigars Stāmers
02.03.2005.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr.417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr.74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam

Apvienotās lietas Nr. 2005-03-0306

Apvienotā lieta: 2005-03-0306

Lieta Nr. 2005-03-0306
Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam
Izskatīta
Armands Altmanis, Aivars Bajārs, Uģis Finsters, Aigars Stāmers un Igors Ševčenko
21.11.2005.

25.11.2005.

Par Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 107. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieslodzīto tiesības uz darba samaksu

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2004. gada 22. aprīļa noteikumu Nr. 417 "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 19. februāra noteikumos Nr. 74 "Notiesāto darba samaksas kārtība brīvības atņemšanas iestādēs"" 1. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas brīža.