Satversmes tiesas delegācija tiekas ar Somijas parlamenta Konstitucionālo tiesību komisiju un Augstāko administratīvo tiesu

22.03.2024.

Šā gada 20. un 21. martā Helsinkos Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesnesis Artūrs Kučs, tiesnese Anita Rodiņa, tiesnese Jautrīte Briede un priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins-Jēgers dialoga ietvaros tikās ar Somijas parlamenta Konstitucionālo tiesību komisijas pārstāvjiem un Somijas Augstākās administratīvās tiesas tiesnešiem.

Vizītes ievadā Satversmes tiesas delegācija apmeklēja Somijas parlamentu, kur ar Konstitucionālo tiesību komisijas pārstāvjiem apsprieda abu valstu konstitucionālās kontroles modeļus un aktualitātes. Šī komisija veic likumprojektu sākotnējo (ex ante) konstitucionālo kontroli, un tās atzinumi ir juridiski saistoši parlamentam. Komisijas priekšsēdētājs Heikki Vestman norādīja, ka komisijas locekļi pēc proporcionalitātes principa pārstāv visas parlamenta frakcijas, tomēr savā darbā ir neatkarīgi un izskatāmajos jautājumos nedrīkst veikt konsultācijas ar savām politiskajām partijām. Konstitucionālo tiesību komisija pēc savas būtības esot “ugunsmūris”, kurš pasargā tiesu sistēmu no politiskā spiediena. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra, ka šāda unikāla sistēma apliecina augstu tiesisko kultūru, jo parlamentā īpaša komisija var lemt par pamattiesību jautājumiem no tiesiskuma, nevis politikas skatpunkta. Tas liecina par lielu sabiedrības uzticēšanos parlamenta darbam. Šāds modelis ir arī veids, kā novērst “normu plūdus”, jo tiesību aktu projekti parlamentā tiek kontrolēti, uzklausot konstitucionālo tiesību ekspertus un praktizējošus juristus.

Vizītes turpinājumā Satversmes tiesas delegācija jau otro reizi pēdējā gada laikā tikās ar Somijas Augstākās administratīvās tiesas tiesnešiem. Atklājot tiesu divpusējo tikšanos, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš akcentēja tiesu lomu, šā brīža ģeopolitiskajos apstākļos esot gan tiesiskuma, gan arī demokrātijas un valsts drošības sardzē. Somijas piemērs mūsdienās kalpo par paraugu, jo, pateicoties demokrātiskajai valsts iekārtai, Somija spēja nosargāt savu neatkarību Otrā pasaules kara laikā. Savukārt Somijas Augstākās administratīvās tiesas priekšsēdētājs Kari Kuusiniemi uzteica Satversmes tiesu kā uzticamu starptautiskās sadarbības partneri, kurš aktīvi aizstāv visas Eiropas kopējās vērtības. Lai arī abu tiesu ciešāka sadarbība uzsākta salīdzinoši nesen – 2022. gadā –, tā ir devusi praktisku rezultātu gan Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences, gan arī savstarpējā dialoga ietvaros, analizējot abu tiesu judikatūru un izmantoto metodoloģiju.

Diskusijas ievadā Somijas Augstākās administratīvās tiesas tiesnese Outi Suviranta sniedza visaptverošu ieskatu Somijas konstitucionālo tiesību un normatīvo aktu konstitucionālās kontroles modeļa vēsturiskajā attīstībā. Savukārt tiesnesis Juha Lavapuro aprakstīja tiesas un likumdevēja dialogu, vēršot uzmanību uz konstitucionālās kontroles modeli, kas ir balstīts uz abstraktu parlamenta Konstitucionālo tiesību komisijas likumprojektu pirmreizējo izvērtējumu (ex ante) un tiesu veikto pēckontroli (ex post). Tikšanās turpinājumā Satversmes tiesas tiesnese Jautrīte Briede ar savu ziņojumu ievadīja tiesnešu diskusiju par Satversmes tiesas un Somijas Augstākās administratīvās tiesas izmantoto metodoloģiju, piemērojot tiesiskās vienlīdzības principu.

Tikšanās otrajā daļā Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs sniedza ziņojumu par ģeopolitiskā konteksta ietekmi uz konstitucionālajiem strīdiem, uzsverot, ka karš ir radījis ne tikai milzīgas ciešanas Ukrainas cilvēkiem, bet arī jaunus un juridiski sarežģītus izaicinājumus pamattiesību ierobežojumu izvērtēšanā. Vienlaikus tiesnesis akcentēja, ka arī sarežģītos ģeopolitiskajos apstākļos pamattiesību ierobežojumi ir rūpīgi jāpārbauda, lai tie būtu samērīgi un saskanētu ar demokrātiskas sabiedrības pamatā esošajām vērtībām. Savukārt Satversmes tiesas tiesnese Anita Rodiņa informēja par Satversmes tiesas aktuālo judikatūru, uzsverot būtiskākās tiesas atziņas, kas skar valsts drošības, valsts valodas aizsardzības un ar valsts nepārtrauktības principa piemērošanu saistītus jautājumus. Somijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis Joni Heliskoski diskusijā ziņoja par tiesas skatījumu uz Somijas austrumu robežas slēgšanu un migrantu instrumentalizācijas procesu, bet tiesas padomniece Kaisa Pärssinen-Knight informēja par Somijas Augstākās administratīvās tiesas aktuālo judikatūru konstitucionālo tiesību jautājumos.

Divpusējās tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas un Somijas Augstākās administratīvās tiesas tiesneši vienojās turpināt līdzšinējo sekmīgo un aktīvo sadarbību tiesiskuma un pamattiesību aizsardzības jautājumos. Iepriekšējā tikšanās notika 2023. gada 28. aprīlī Rīgā, kad Satversmes tiesu oficiālā vizītē apmeklēja Somijas Augstākās administratīvās tiesas delegācija.