Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

  • Procesuālās stadijas
  • 1
  • Vairāk
  • Tiesvedības rezultāts
  • 1
  • Vairāk
  • Procesa veids
  • 1
  • Vairāk
Atrastie rezultāti: 1
Drukāt
Lieta Nr. 2010-56-03
Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem" sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 "Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafiskā daļa "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un dabas liegumam "Ziemupe" pieguļošā Akmeņraga meža daļām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam
Izskatīta
Biedrība "Zemes draugi"
12.05.2011.

13.05.2011.

Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem" sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 "Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" grafiskā daļa "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un dabas liegumam "Ziemupe" pieguļošā Akmeņraga meža daļām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pāvilostas teritorijas plānojums

1. Satversmes tiesa atzina Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 9 ""Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem"" attiecībā uz Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 ""Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"", ciktāl tie ir pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 36. pantā krasta kāpu aizsargjoslai noteiktajiem ierobežojumiem, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošiem no 2008. gada 11. janvāra.
2. Satversmes tiesa atzina Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 9 ""Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem"" attiecībā uz Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 ""Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"", ciktāl tie Zaļkalna meža daļās pieļauj Aizsargjoslu likumam neatbilstošu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā jaunizveidojama zemesgabala platību un tādu teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu, kas nav savienojama ar dabas lieguma ""Pāvilostas pelēkā kāpa"" aizsardzību, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošiem no 2008. gada 11. janvāra.
3. Satversmes tiesa atzina Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošos noteikumus Nr. 9 ""Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem"" attiecībā uz Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 ""Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"", ciktāl tie pieļauj ar mežsaimniecību nesaistītu apbūvi dabas liegumam ""Ziemupe"" piegulošā Akmeņraga meža daļās, kurās plānotā (atļautā) izmantošana ir mežsaimniecībā izmantojamas teritorijas, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam un spēkā neesošiem no 2008. gada 11. janvāra.

2010-56-03_Lemums_ierosinasana2318