Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 11
 • 47
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 9
 • 7
 • 4
 • 544
 • 348
 • 7
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 419
 • 123
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 447
 • 103
 • 157
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 919
Drukāt
Lieta Nr. 2001-13-01
Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.
Apvienota
Valdis Eglītis
25.09.2001.
-
-
-

-

Par likuma "Par valsts pensijām" Pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2001-12-01

Apvienotā lieta: 2001-12-01

Lieta Nr. 2001-12-01
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Mārtiņš Draudiņš, Valdis Eglītis un Viktors Purmalis
19.03.2002.

20.03.2002.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punkta atbilstību Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (strādājošie pensionāri)

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 26. punktu par neatbilstošu Satversmes 1. pantam un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2001-12-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-11-0106
Par likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietvertās prasības par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
25.02.2002.

27.02.2002.

Par likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietvertās prasības par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Bezdarbnieka statuss ārvalstniekiem

Satversmes tiesa atzina likuma "Par nodarbinātību" 6. panta pirmajā daļā ietverto prasību par pastāvīgās uzturēšanās atļaujas nepieciešamību bezdarbnieka statusa iegūšanai attiecībā uz termiņuzturēšanās atļauju saņēmušo Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārvalstnieka vai bezvalstnieka laulāto par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 109. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-10-01
Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.-392.2 panta un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Valsts Cilvēktiesību birojs
05.03.2002.

06.03.2002.

Par Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.-392.2 panta un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Jaunatklāti apstākļi kriminālprocesā

Satversmes tiesa atzina, ka Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 390.–392.2 pants un 1997. gada 20. februāra likuma "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā" pārejas noteikumu 3. punkts atbilst Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

2001-10-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-09-01
Par Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu Nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2.1. punkta daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, atbilstību Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Zemnieku saimniecība "Kantuļi"
21.01.2002.

23.01.2002.

Par Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu Nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2.1. punkta daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, atbilstību Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: MK tiesības izdot normatīvos tiesību aktus

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2001. gada 27. februāra noteikumu nr. 92 "Cukurbiešu piegādes apjomu noteikšanas kārtība cukurbiešu audzētājiem" 2. punkta 1. apakšpunktu daļā par cukurbiešu piegādes apjoma noteikšanu, pamatojoties uz cukurbiešu audzētājam 2000. gadā noteikto cukurbiešu piegādes apjomu, par neatbilstošu Satversmes 1. pantam un likuma "Par cukuru" 3. panta trešajai daļai un spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

Lieta Nr. 2001-08-01
Par Civilprocesa likuma 348. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam
Izskatīta
Liāna Aldermane
17.01.2002.

18.01.2002.

Par Civilprocesa likuma 348. panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pārsūdzība makstnespējas lietās

Satversmes tiesa atzina Civilprocesa likuma 348. panta septīto daļu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam.

Lieta Nr. 2001-07-0103
Par likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 2. panta un Ministru kabineta 1998. gada 31. augusta noteikumu Nr. 327 "Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība" 3. punkta 1.apakšpunkta atbilstību Satversmes 91. un 92. pantam
Izskatīta
Andris Ķiploks
05.12.2001.

07.12.2001.

Par likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 2. panta un Ministru kabineta 1998. gada 31. augusta noteikumu Nr. 327 "Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība" 3. punkta 1.apakšpunkta atbilstību Satversmes 91. un 92. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Tiesas nodarīto zaudējumu atlīdzināšana

Satversmes tiesa atzina, ka likuma "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" 2. panta 1. punkts un Ministru kabineta 1998. gada 31. augusta noteikumu nr.327 "Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas, lēmumu pieņemšanas, darba garantiju un sociālo garantiju atjaunošanas un zaudējumu atlīdzības izmaksas kārtība" 3. punkta 1.apakšpunkts atbilst Satversmes 91. un 92. pantam un neaizskar Satversmē noteiktās personas pamattiesības.

Lieta Nr. 2001-06-03
Par Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra "Noteikumu par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas deputātam radušies, realizējot savas pilnvaras" 4., 5., 6., 7., 8. punkta un 9. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam
Izskatīta
Ivars Silārs
22.02.2002.

26.02.2002.

Par Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra "Noteikumu par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas deputātam radušies, realizējot savas pilnvaras" 4., 5., 6., 7., 8. punkta un 9. punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Saeimas deputātu atalgojums

Satversmes tiesa atzina ar Latvijas Republikas Saeimas Prezidija 2000. gada 28. februāra lēmumu ""Par kārtību, kādā piešķiramas un izmaksājamas kompensācijas Saeimas deputātiem"" un ar to apstiprinātos ""Noteikumus par kārtību, kādā no Saeimas budžeta kompensējami izdevumi, kas radušies deputātiem, realizējot savas pilnvaras"" par neatbilstošiem Satversmes 1. un 91. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma publicēšanas dienas.

2001-06-03_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-05-03
Par Tieslietu ministrijas ar 2001. gada 9. maija rīkojumu Nr. 1-1/187 apstiprināto "Pagaidu noteikumu par aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo un notiesāto personu turēšanas kārtību izmeklēšanas cietumos" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. un 111. pantam
Izskatīta
Aivars Andersons un Kaspars Zandbergs
19.12.2001.

22.12.2001.

Par Tieslietu ministrijas ar 2001. gada 9. maija rīkojumu Nr. 1-1/187 apstiprināto "Pagaidu noteikumu par aizdomās turēto, apsūdzēto, tiesājamo un notiesāto personu turēšanas kārtību izmeklēšanas cietumos" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 95. un 111. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pienesumi ieslodzījuma vietās

Satversmes tiesa atzina ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2001. gada 9. maija pavēli Nr. 63 apstiprinātos Izmeklēšanas cietumu iekšējās kārtības noteikumus daļā par pārtikas sūtījumu un pienesumu aizliegumu par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 64. pantam.

Lieta Nr. 2001-04-0103
Par Valsts valodas likuma 19. panta un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam
Izskatīta
Juta Mencena
21.12.2001.

22.12.2001.

Par Valsts valodas likuma 19. panta un Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 295 "Noteikumi par vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Personvārdu rakstība

1. Satversmes tiesa atzina, ka Valsts valodas likuma 19. pants atbilst Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumus nr.295 daļā par atveidoto un Latvijas Republikas pasēs ierakstīto personvārdu pielīdzināšanu, ja persona to nevēlas, par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam.
3. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1995. gada 24. oktobra noteikumu nr.310 6. punktu un ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departamenta direktora pavēli nr.52 1994. gada 10. novembrī apstiprinātās instrukcijas ""Par ""Nolikuma par Latvijas Republikas pilsoņu pasēm"" piemērošanas kārtību"" 3.8. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 96. un 116. pantam un spēku zaudējušu no 2002. gada 1. jūlija.

2001-04-0103_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-03-04
Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 6 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā un tā reģistrāciju zemesgrāmatā atbilstību likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 19. pantam un likuma "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" 9. pantam
Izskatīta
7. Saeimas deputāti: R.Labanovskis, P.Salkazanovs, J.Čevers, J.Ādamsons, V.Lauskis, E.Baldzēns, O.Zvejsalnieks, J.Leja, A.Barča, L.Bojārs, I.Burvis, O.Grīgs, I.Ūdre, I.Stirāns, A.Kalniņš, I.Solovjovs, V.Lāzo, R.Pauls, A.Bērziņš un G.Bojārs
25.07.2001.

27.07.2001.

Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 6 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā un tā reģistrāciju zemesgrāmatā atbilstību likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 19. pantam un likuma "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" 9. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieguldījumi valsts akciju sabiedrībā

Satversmes tiesa atzina, ka Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojums Nr.128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Mārstaļu ielā 6 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā un tā reģistrāciju zemesgrāmatā atbilst likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 19. pantam un likuma "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm" 9. pantam.

2001-03-04_Stenogramma
Lieta Nr. 2001-02-0106
Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 1. janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 109. pantam un 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 1. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti Miroslavs Mitrofanovs, Aija Barča, Leons Bojārs, Pēteris Salkazanovs, Jānis Leja, Egils Baldzēns, Aleksandrs Bartaševičs, Andrejs Klementjevs, Jānis Ādamsons, Pāvels Maksimovs, Jānis Urbanovičs, Boriss Cilevičs, Jakovs Pliners, Juris Sokolovskis, Modris Lujāns, Aleksandrs Golubovs, Jānis Jurkāns, Oļegs Deņisovs, Oļegs Tolmačovs un Boriss Rastopirkins
26.06.2001.

27.06.2001.

Par likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 1. punkta (daļā par ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 1. janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 109. pantam un 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vecuma pensija (nepilsoņi)

Satversmes tiesa atzina likuma ""Par valsts pensijām"" pārejas noteikumu 1. punktu (daļā par ārvalstnieku un bezvalstnieku, kuru pastāvīgā dzīvesvieta 1991. gada 1. janvārī bija Latvija, apdrošināšanas stāžu) par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 89., 91. un 109. pantam, kā arī 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 1. pantam.

Lieta Nr. 2001-01-01
Par likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 2. un 58. pantam.
Izskatīta
7. Saeimas deputāti: M.Lujāns, J.Urbanovičs, B.Cilevičs, J.Sokolovskis, J.Pliners, P.Maksimovs, M.Bekasovs, B.Rastopirkins, A.Klementjevs, A.Bartaševičs, I.Solovjovs, O.Tolmačovs, A.Golubovs, J.Jurkāns, E.Baldzēns, L.Bojārs, O.Zvejsalnieks, A.Kalniņš, P.Salkazanovs, V.Lauskis
12.06.2001.

13.06.2001.

Par likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 2. un 58. pantam.

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā nr. 2001-01-01 "Par likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 2. un 58. pantam".

Lieta Nr. 2000-08-0109
Par likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" Pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam, 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 9. pantam un 11. panta pirmajai daļai
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Egils Baldzēns, Osvalds Zvejsalnieks, Valdis Lauskis, Jānis Čevers, Rišards Labanovskis, Arnis Kalniņš, Aija Barča, Leons Bojārs, Jānis Ādamsons, Jānis Leja, Viola Lazo, Oskars Grīgs, Gundars Bojārs, Pēteris Salkazanovs, Jānis Jurkāns, Miroslavs Mitrofanovs, Martijans Bekasovs, Juris Sokolovskis, Jakovs Pliners un Imants Burvis.
13.03.2001.

14.03.2001.

Par likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" Pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam, 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 9. pantam un 11. panta pirmajai daļai

Lietas saīsinātais nosaukums: Faktiskās sociālās apdrošināšanas iemaksas

Satversmes tiesa atzina likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" Pārejas noteikumu 1. punktu par neatbilstošu Satversmes 109. pantam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas attiecībā uz tām obligāti sociāli apdrošināmajām personām, kuras sociālās apdrošināšanas iemaksas veic ar citu personu starpniecību vai par kurām maksājumus izdara citas personas.

2000-08-0109_Lemums_ierosinasana1747
2000-08-0109_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-07-0409
Par Ministru kabineta 1999. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 249 "Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos"" 1.1. punkta atbilstību likuma "Par uzņēmējdarbību" 4. panta otrajai daļai un 32. panta pirmās daļas 1. punktam, Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un "Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību" (VVTT 1947) III panta 4. paragrāfam, Ministru kabineta iekārtas likuma 14. pantam un likuma "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm" 3. panta otrajai daļai
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Modris Lujāns, Igors Solovjovs, Jānis Jurkāns, Juris Sokolovskis, Oļegs°Deņisovs, Boriss Cilevičs, Miroslavs Mitrofanovs, Martijans Bekasovs, Boriss Rastopirkins, Aleksandrs Golubovs, Pāvels Maksimovs, Jakovs Pliners, Andrejs Klementjevs, Oļegs Tolmačovs, Aleksandrs Bartaševičs, Jānis Urbanovičs, Egils Baldzēns, Arnis Kalniņš, Valdis Lauskis un Rišards Labanovskis
03.04.2001.

04.04.2001.

Par Ministru kabineta 1999. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 249 "Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos"" 1.1. punkta atbilstību likuma "Par uzņēmējdarbību" 4. panta otrajai daļai un 32. panta pirmās daļas 1. punktam, Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un "Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību" (VVTT 1947) III panta 4. paragrāfam, Ministru kabineta iekārtas likuma 14. pantam un likuma "Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par brīvo tirdzniecību ar lauksaimniecības precēm" 3. panta otrajai daļai

Lietas saīsinātais nosaukums: Tirgi

Satversmes tiesa atzina Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumu nr. 388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos" 11. punktā (1999. gada 6. jūlija noteikumu nr. 249 "Grozījumi Ministru kabineta 1998. gada 6. oktobra noteikumos nr. 388 "Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos"" 1.1. punkta redakcijā) ietverto ierobežojumu "tikai slēgtajos stacionārajos tirdzniecības objektos" par neatbilstošu Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta 3. punktam un par spēkā neesošu no sprieduma publicēšanas dienas.

2000-07-0409_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-06-04
Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts dzīvojamās mājas Rīgā, Elizabetes ielā 57 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Pārejas noteikumu 2. punkta pirmajam teikumam, 3. punktam un 13. punktam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Boriss Cilevičs, Miroslavs Mitrofanovs, Modris Lujāns, Andrejs Klementjevs, Igors Solovjovs, uris Sokolovskis, Aleksandrs Golubovs, Boriss Rastopirkins, Martijans Bekasovs, Pāvels Maksimovs, Oļegs Tolmačovs, Jakovs Pliners, Oļegs Deņisovs, Egils Baldzēns, Viola Lāzo, Osvalds Zvejsalnieks, Pēteris Salkazanovs, Jānis Leja, Jānis Čevers un Jānis Jurkāns
31.10.2000.

01.11.2000.

Par Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojuma Nr. 128 "Par valsts akciju sabiedrību "Diplomātiskā servisa aģentūra"" daļā par valsts dzīvojamās mājas Rīgā, Elizabetes ielā 57 iekļaušanu valsts akciju sabiedrības "Diplomātiskā servisa aģentūra" pamatkapitālā atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" Pārejas noteikumu 2. punkta pirmajam teikumam, 3. punktam un 13. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Ieguldījumi valsts akciju sabiedrībā

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1999. gada 18. marta rīkojumu nr. 128 ""Par valsts akciju sabiedrību ""Diplomātiskā servisa aģentūra"""" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 57 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības ""Diplomātiskā servisa aģentūra"" pamatkapitālā par neatbilstošu likuma ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 74. pantam, šā likuma Pārejas noteikumu 2. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1995. gada 23. novembra rīkojumu nr. 717 ""Par valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" pamatkapitālu"" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 57 – iekļaušanu valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" pamatkapitālā par neatbilstošu likuma ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 74. pantam, šā likuma Pārejas noteikumu 2. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.
3. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1996. gada 14. augusta rīkojumu nr. 334 ""Par valsts akciju sabiedrību ""Rosme"""" daļā par valsts mantiskā ieguldījuma – nekustamā īpašuma Rīgā, Elizabetes ielā 57 – apstiprināšanu valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" pamatkapitālā un par tā reģistrāciju zemesgrāmatā uz valsts akciju sabiedrības ""Rosme"" vārda par neatbilstošu likuma ""Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"" 74. pantam, šā likuma Pārejas noteikumu 2. punktam un par spēkā neesošu no rīkojuma izdošanas brīža.

2000-06-04_Lemums_ierosinasana1742
2000-06-04_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-05-05
Par Ministru prezidenta 2000. gada 15. februāra rīkojuma Nr. 51 "Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Valsts kancelejas direktoru A.Vītolu" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 32. pantam, likuma "Par valsts civildienestu" 1. panta trešajai un ceturtajai daļai un 58. panta pirmajai daļai
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: Ingrīda Ūdre, Imants Stirāns, Andris Bērziņš, Jevgenija Stalidzāne, Raimonds Pauls, Romāns Mežeckis, Silvija Dreimane, Gundars Bojārs, Jānis Leja, Rišards Labanovskis, Egils Baldzēns, osvalds Zvejsalnieks, Leons Bojārs, Viola Lāzo, Aija Barča, Pēteris Salkazanovs, Jānis Čevers, Valdis Lauskis, Arnis Kalniņš, Oskars Grīgs un Imants Burvis
27.06.2000.

28.06.2000.

Par Ministru prezidenta 2000. gada 15. februāra rīkojuma Nr. 51 "Par disciplinārlietas ierosināšanu pret Valsts kancelejas direktoru A.Vītolu" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 32. pantam, likuma "Par valsts civildienestu" 1. panta trešajai un ceturtajai daļai un 58. panta pirmajai daļai

Lietas saīsinātais nosaukums: Ierēdņu disciplinārā atbildība

"1. Satversmes tiesa atzina, ka Ministru prezidenta 2000. gada 15. februāra rīkojums nr. 51 par disciplinārlietas ierosināšanu pret Valsts kancelejas direktoru un viņa atstādināšanu no amata kā priekšlikums ir Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra sēdes protokollēmuma (prot. nr. 8, 1. §) ""Par Valsts kancelejas direktoru"" neatņemama sastāvdaļa.
2. Satversmes tiesa atzina, ka Ministru kabineta 2000. gada 15. februāra sēdes protokollēmums (prot. nr. 8, 1. §) ""Par Valsts kancelejas direktoru"" atbilst Ministru kabineta iekārtas likuma 32. pantam, likuma ""Par valsts civildienestu"" 1. panta trešajai un ceturtajai daļai, 29. pantam un 58. panta pirmajai daļai."

2000-05-05_Lemums_ierosinasana1739
2000-05-05_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-04-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam.
Apvienota
Saeimas deputāti: A.Bartaševičs, J.Jurkāns, A.Klementjevs, P.Maksimovs, J.Sokolovskis, M.Mitrofanovs, M.Bekasovs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, O.Deņisovs, M.Lujāns, O.Tolmačovs, J.Pliners, I.Solovjovs, J.Urbanovičs, B.Cilevičs, J.Ādamsons, O.Zvejsalnieks, P.Salkazanovs, L.Bojārs, Z.Čevers, G.Bojārs, I.Burvis
14.03.2000.
-
-
-

-

Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2000-03-01

Apvienotā lieta: 2000-03-01

2000-04-01_Lemums_ierosinasana1738
Lieta Nr. 2000-03-01
Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam
Izskatīta
7.Saeimas deputāti: A.Bartaševičs, J.Jurkāns, A.Klementjevs, P.Maksimovs, J.Sokolovskis, M.Mitrofanovs, M.Bekasovs, B.Rastopirkins, A.Golubovs, O.Deņisovs, M.Lujāns, O.Tolmačovs, J.Pliners, I.Solovjovs, J.Urbanovičs, B.Cilevičs, J.Ādamsons, O.Zvejsalnieks, P.Salkazanovs, L.Bojārs, J.Čevers, G.Bojārs un I.Burvis
30.08.2000.

01.09.2000.

Par Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punkta un Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Vēlēšanu tiesību ierobežojumi

Satversmes tiesa atzina Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 5. un 6. punktu un Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma 9. panta 5. un 6. punktu par atbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 89. un 101. pantam, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantam un šīs konvencijas 1. protokola 3. pantam, kā arī Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. pantam.

2000-03-01_Lemums_ierosinasana1735
2000-03-01_Atseviskas_domas
2000-03-01_Stenogramma
Lieta Nr. 2000-02-04
Par Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 383 "Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju" atbilstību Augstskolu likuma 4. panta otrās daļas 2. punktam un 7. panta pirmajai daļai un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1 pantam.
Apvienota
7. Saeimas deputāti: O.Deņisovs, J.Jurkāns, J.Sokolovskis, A.Bartaševičs, J.Pliners, M.Lujāns, A.Klementjevs, O.Tolmačovs, A.Golubovs, B.Rastopirkins, I.Solovjovs, M.Bekasovs, L.Bojārs, P.Salkazanovs, J.Leja, A.Kalniņš, V.Lauskis, I.Burvis, O.Zvejsalnieks, B.Cilevičs, M.Mitrofanovs
14.03.2000.
-
-
-

-

Par Ministru kabineta 1999. gada 12. augusta rīkojuma Nr. 383 "Par Rīgas Aviācijas universitātes kā valsts dibinātas augstskolas likvidāciju" atbilstību Augstskolu likuma 4. panta otrās daļas 2. punktam un 7. panta pirmajai daļai un Ministru kabineta iekārtas likuma 15.1 pantam.

Apvienotās lietas Nr. 2000-01-04

Apvienotā lieta: 2000-01-04

2000-02-04_Lemums_ierosinasana1733