Lietu meklēšana

Filtrēt rezultātus

 • Gadi
 • 30
 • 45
 • 45
 • 66
 • 38
 • 25
 • 35
 • 31
 • 25
 • 36
 • 21
 • 26
 • 21
 • 75
 • 117
 • 48
 • 26
 • 43
 • 25
 • 26
 • 23
 • 21
 • 17
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • Vairāk
 • Procesuālās stadijas
 • 29
 • 8
 • 2
 • 525
 • 322
 • 5
 • Vairāk
 • Tiesvedības rezultāts
 • 403
 • 120
 • 210
 • Vairāk
 • Procesa veids
 • 435
 • 97
 • 147
 • 212
 • Vairāk
Atrastie rezultāti: 891
Drukāt
Lieta Nr. 04-06(98)
Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 4. augusta noteikumu Nr. 294 "Kārtība, kādā pašvaldībām kompensējama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 1998. gadam neizpilde" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktam un otrajai daļai, un likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" Pārejas noteikumu 9. punktam
Izskatīta
Rīgas dome
09.12.1998.

11.12.1998.

Par Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 4. augusta noteikumu Nr. 294 "Kārtība, kādā pašvaldībām kompensējama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 1998. gadam neizpilde" atbilstību Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktam un otrajai daļai, un likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" Pārejas noteikumu 9. punktam

Lietas saīsinātais nosaukums: Pašvaldību izlīdzināšanas fonds

Satversmes tiesa atzina Latvijas Republikas Ministru kabineta 1998. gada 4. augusta noteikumus nr.294 "Kārtība, kādā pašvaldībām kompensējama nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes 1998. gadam neizpilde" par neatbilstošiem Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktam un otrajai daļai, un likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" pārejas noteikumu 9. punktam un par spēkā neesošiem no to pieņemšanas brīža.

04-06(98)_Lemums_ierosinasana1720
04-06(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 01-05(98)
Par 1998. gada 19. jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8. pantā noteiktās likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem" 4. panta otrās daļas normas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 66. pantam
Izskatīta
Ministru kabinets
27.11.1998.

01.12.1998.

Par 1998. gada 19. jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8. pantā noteiktās likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem" 4. panta otrās daļas normas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 66. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Budžeta izdevumi

Satversmes tiesa atzina 1998. gada 19. jūnijā Saeimā pieņemtā likuma "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības pabalstiem"" 8. pantā noteikto likuma "Par maternitātes un slimības pabalstiem" 4. panta otro daļu par neatbilstošu Satversmes 66. pantam un spēkā neesošu ar likuma "Par valsts budžetu 1999. gadam" spēkā stāšanās brīdi, ja valsts budžetā 1999. gadam netiks paredzēti līdzekļi maternitātes pabalstu izmaksai likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 4. panta otrajā daļā minētajām personām.

01-05(98)_Lemums_ierosinasana1680
01-05(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 03-04(98)
Par 1998. gada 30. aprīlī pieņemtā Saeimas lēmuma par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam atbilstību Ministru kabineta iekārtas likumam un Saeimas kārtības rullim
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: Z.Čevers, E.Jurkāns, Ē.Zunda, V.Nagobads, V.Stikuts, L.Kuprijanova, A.Sausnītis, O.Grinbergs, Ā.Ločmelis, E.Bāns, G.Gannusa, D.Turlais, O.Deņisovs, I.Bišers, J.Kaksītis, V.Dinēvičs, J.Celmiņš, V.Boka, V.Dozorcevs, L.Stašs un M.Lujāns
13.07.1998.

14.07.1998.

Par 1998. gada 30. aprīlī pieņemtā Saeimas lēmuma par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam atbilstību Ministru kabineta iekārtas likumam un Saeimas kārtības rullim

Lietas saīsinātais nosaukums: Uzticības izteikšana MK

Satversmes tiesa atzina, ka Saeimas 1998. gada 30. aprīļa lēmums par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam pieņemts, neievērojot atsevišķas Ministru kabineta iekārtas likuma 6. pantā un Kārtības ruļļa 28. pantā ietvertās procesuālās normas, taču pēc būtības atbilst Latvijas Republikas Satversmes 59. pantam.

03-04(98)_Lemums_ierosinasana1683
03-04(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-03(98)
Par Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" un Ministru kabineta 1997. gada 4. novembra noteikumu Nr. 367 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu"" atbilstību likumam "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" un citiem likumiem
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: K.Čerāns, O.Kostanda, J.Kazāks, U.Veldre, J.Mauliņš, E.Grīnbergs, I.Liepa, J.Kušnere, E.Zelgalvis, P.Kļaviņš, A.Naglis, E.Grinovskis, A.Saulītis, J.Strods, J.Ādamsons, J.Lagzdiņš, Ģ.V.Kristovskis, A.Krastiņš, J.Kalviņš, M.Vītols, G.Valdmanis un L.Ozoliņš.
10.06.1998.

11.06.1998.

Par Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumu Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par nepamatotu" un Ministru kabineta 1997. gada 4. novembra noteikumu Nr. 367 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu"" atbilstību likumam "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" un citiem likumiem

Lietas saīsinātais nosaukums: Represēto īpašumi

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumus nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās Latvijas PSR teritorijas daļas Satversmes tiesa atzinaa par nepamatotu" un Ministru kabineta 1997. gada 4. novembra noteikumus nr.367 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 23. aprīļa noteikumos nr.148 "Kārtība, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR Satversmes tiesa atzinaa par nepamatotu"" par neatbilstošiem Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta otrajai daļai, likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 9. pantam, likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 10. panta pirmajai daļai un likuma "Par privatizācijas sertifikātiem" 15. panta pirmajai daļai un spēkā neesošiem no to izdošanas brīža.

04-03(98)_Lemums_ierosinasana1705
04-03(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 09-02(98)
Par Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 15. septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību" 2. punkta (1996. gada 19. decembra likuma redakcijā) atbilstību 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1. pantam
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: V.Kalnbērzs, M.Lujāns, G.Valdmanis, A.Golubovs, M.Bekasovs, J.Strods, V.Stikuts, O.Grinbergs, A.Saulītis, K.Čerāns, O.Deņisovs, G.Gannusa, E.Zelgalvis, U.Veldre, L.Stašs, A.Rubins, V.Dozorcevs, E.Grinovskis, A.Bartaševičs un J.Urbanovičs.
30.04.1998.

05.05.1998.

Par Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992. gada 15. septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību" 2. punkta (1996. gada 19. decembra likuma redakcijā) atbilstību 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Nekustamā īpašuma atsavināšana

Satversmes tiesa atzina Augstākās padomes 1992. gada 15. septembra lēmuma "Par Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām" spēkā stāšanās kārtību" 2. punkta otro un ceturto daļu par atbilstošām 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1. pantam.

09-02(98)_Lemums_ierosinasana1727
09-02(98)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-01 (98)
Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu nr.322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību Satversmei, likumam "Par pašvaldībām", likumam "Par budžetu un finansu vadību" un likumam "Par pašvaldību budžetiem"
Izskatīta
Ķeguma pilsētas ar lauku teritoriju dome
02.03.1998.

04.03.1998.

Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu nr.322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību Satversmei, likumam "Par pašvaldībām", likumam "Par budžetu un finansu vadību" un likumam "Par pašvaldību budžetiem"

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

04-01(98)_Lemums_ierosinasana3353
Lieta Nr. 04-04(97)
Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu Nr. 322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību likumam "Par budžetu un finansu vadību"
Izskatīta
Aizkraukles pilsētas dome un Ādažu pagasta padome
23.02.1998.

25.02.1998.

Par Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu Nr. 322 "Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā" atbilstību likumam "Par budžetu un finansu vadību"

Lietas saīsinātais nosaukums: Pašvaldību izlīdzināšanas fonds

1. Satversmes tiesa nolēma, ka Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumi Nr. 322 ""Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā"" atbilda likuma ""Par budžetu un finansu vadību"" 41. panta pirmajai daļai un 42. panta pirmajai daļai.
2. Satversmes tiesa nolēma, ka Ministru kabineta 1997. gada 16. septembra noteikumu Nr. 322 ""Noteikumi par īpašuma nodokļa ieņēmumu daļas ieskaitīšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997. gadā"" 6. punkts neatbilda Ministru kabineta iekārtas likuma 14. panta otrajai daļai un 15. pantam un likuma ""Par īpašuma nodokli"" 5. panta otrajai daļai, un atzīstams par spēkā neesošu no šo noteikumu izdošanas brīža.

04-04(97)_Lemums_ierosinasana1711
04-04(97)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-05(97)
Par Finansu ministrijas 1993. gada 30. aprīlī apstiprinātā Nr. 047./475. un Ekonomisko reformu ministrijas 1993. gada 4. maijā apstiprinātā Nr. 34-1.1.-187. kopīgā skaidrojuma "Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grāmatvedībā" un Ekonomikas ministrijas 1993. gada 28. decembra skaidrojumu Nr. 3-31.1-231 "Par kārtību, kādā piemērojams Finansu ministrijas un Ekonomisko reformu ministrijas kopīgais skaidrojums "Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grāmatvedībā"" atbilstību likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību", likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un citiem likumiem
Izskatīta
Valsts kontroles padome
11.03.1998.

12.03.1998.

Par Finansu ministrijas 1993. gada 30. aprīlī apstiprinātā Nr. 047./475. un Ekonomisko reformu ministrijas 1993. gada 4. maijā apstiprinātā Nr. 34-1.1.-187. kopīgā skaidrojuma "Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grāmatvedībā" un Ekonomikas ministrijas 1993. gada 28. decembra skaidrojumu Nr. 3-31.1-231 "Par kārtību, kādā piemērojams Finansu ministrijas un Ekonomisko reformu ministrijas kopīgais skaidrojums "Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grāmatvedībā"" atbilstību likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību", likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un citiem likumiem

Lietas saīsinātais nosaukums: Ministru instrukcijas

Satversmes tiesa atzina Finansu ministrijas 1993. gada 30. aprīlī apstiprināto nr.047./475. un Ekonomisko reformu ministrijas 1993. gada 4. maijā apstiprināto nr.34-1.1.-187. kopīgo skaidrojumu "Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grāmatvedībā" daļā par investīciju ieskaitīšanu izpirkuma maksā privatizācijas procesā un Ekonomikas ministrijas 1993. gada 28. decembra skaidrojumu nr. 3-31.1-231 "Par kārtību, kādā piemērojams Finansu ministrijas un Ekonomisko reformu ministrijas kopīgais skaidrojums "Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grāmatvedībā"" par neatbilstošiem Satversmes 64. pantam, un spēkā neesošiem no sprieduma pasludināšanas brīža.

04-05(97)_Lemums_ierosinasana1716
04-05(97)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-03 (97)
Par Ministru kabineta 1996. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 200 "Kārtība, kādā pedagoģiskie darbinieki saņem apmaksātu atvaļinājumu" atbilstību Darba likuma kodeksam un Ministru kabineta iekārtas likumam.
Izskatīta
6. Saeimas deputāti: Dz.Ābiķis, P.Keišs, R. Marjaša, J.Bunkšs, J.Ābele, Ģ.V.Kristovskis, E.Inkēns, I.Kreituse, A.Kreituss, K.Čerāns, G.Eniņš, A.Rubīns, M.Lujāns, J.Kalviņš, P.Tabūns, A.Seile, A.Pētersons, A.Golubovs, M.Bekasovs, O.Deņisovs, V.Kalnbērzs, R.Apalups, V.Gredzens, J.Rubulis, I.Liepa, J.Kazāks, E.Zelgalvis, E.Grīnbergs, J.Mauliņš, O.Kostanda, P.Putniņš, L.Stašs, L.Ozoliņs, A.Naglis, A.Panteļējevs, J.Lagzdiņš, P.Apinis, A.Seiksts.
11.06.1997.

13.06.1997.

Par Ministru kabineta 1996. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 200 "Kārtība, kādā pedagoģiskie darbinieki saņem apmaksātu atvaļinājumu" atbilstību Darba likuma kodeksam un Ministru kabineta iekārtas likumam.

Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību.

04-03(97)_Lemums_ierosinasana3356
Lieta Nr. 04-02(97)
Par Ministru kabineta 1997. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 118 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 30. jūlija noteikumos Nr. 275 "Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtība"" 3. punkta atbilstību Korupcijas novēršanas likuma 23. un 24. pantam
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: K.Čerāns, J.Mauliņš, O.Kostanda, E.Zelgalvis, J.Kušnere, J.Kazāks, E.Grīnbergs, I.Liepa, J.Lagzdiņš, K.Leiškalns, J.Ābele, A.Saulītis, J.Strods, J.Jurkāns, M.Bekasovs, A.Golubovs, O.Deņisovs, L.Stašs, A.Prēdele, A.Naglis, V.Kalnbērzs, G.Valdmanis, A.Rubins, Ģ.V.Kristovskis, M.Vītols, Z.Čevers, V.Stikuts, L.Ozoliņš, I.Kreituse, A.Kreituss, M.Lujāns, J.Ādamsons, G.Eniņš, A.Pētersons, L.Kuprijanovs un I.Bišers.
11.07.1997.

16.07.1997.

Par Ministru kabineta 1997. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 118 "Grozījumi Ministru kabineta 1996. gada 30. jūlija noteikumos Nr. 275 "Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtība"" 3. punkta atbilstību Korupcijas novēršanas likuma 23. un 24. pantam

Lietas saīsinātais nosaukums: Amatpersonu ienākumu deklarācijas

Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1997. gada 2. aprīļa noteikumu nr.118 "Grozījumi 1996. gada 30. jūlija Ministru kabineta noteikumos nr.275 "Valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas kārtība"" 3. punktu par neatbilstošu Korupcijas novēršanas likuma 23., 24. un 29. pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža.

04-02(97)_Lemums_ierosinasana1697
04-02(97)_Stenogramma
Lieta Nr. 04-01(97)
Par Ministru kabineta 1997. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 23 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"" (izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un Ministru kabineta 1995. gada 14. marta noteikumu Nr. 54 "Par Latvijas Republikā ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām" atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, likumam "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" un citiem likumiem
Izskatīta
6.Saeimas deputāti: Ģ.V.Kristovskis, A.Panteļejevs, J.Bunkšs, P.Keišs, I.Bērziņš, K.Lībane, K.Leiškalns, A.Seiksts, R.Marjaša, A.Tomašūna, D.Ābiķis, J.Ābele, E.Grinovskis, P.Putniņš, P.Kļaviņš, K.Druva, A.Prēdele, A.Naglis, A.Sausnītis, L.Tenis, J.Jurkāns, A.Kreituss, V.Nagobads, O.Grinbergs, J.Rāzna, V.Krisbergs, E.Inkēns, J.Dobelis, P.Tabūns, E.Grīnbergs, J.Ādamsons, I.Liepa, J.Kazāks, P.Apinis un E.Zelgalvis.
07.05.1997.

08.05.1997.

Par Ministru kabineta 1997. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 23 "Grozījumi likumā "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"" (izdoti Satversmes 81. pantā noteiktajā kārtībā) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un Ministru kabineta 1995. gada 14. marta noteikumu Nr. 54 "Par Latvijas Republikā ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām" atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, likumam "Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā" un citiem likumiem

Lietas saīsinātais nosaukums: Elektroenerģijas iepirkuma cena

1. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1997. gada 10. janvāra noteikumus Nr. 23 ""Grozījumi likumā ""Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"""" par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 81. pantam un spēkā neesošiem no sprieduma pasludināšanas brīža.
2. Satversmes tiesa atzina Ministru kabineta 1995. gada 14. marta noteikumus Nr. 54 ""Par Latvijas Republikā ražotās elektroenerģijas iepirkuma cenām"" par neatbilstošiem likumam ""Par uzņēmējdarbības regulēšanu enerģētikā"" un Ministru kabineta iekārtas likuma 14. pantam un spēkā neesošiem no 1995. gada 11. oktobra.

04-01(97)_Lemums_ierosinasana1689
04-01(97)_Stenogramma