tiesneši
stiesa-kede
Ievietot-_37-lpp_foto_Satversmes-tiesas-ēka_eka_

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

30.10.2020.

Satversmes tiesa 4. novembrī sāks izskatīt lietu par normām, kas noteic vecuma pensijas minimālo apmēru

Trešdien, 4. novembrī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu Nr. 2020-07-03 “Par Ministru kabineta 2011. gada 5. decembra noteikumu Nr. 924 “Noteikumi par vecuma pensijas minimālo apmēru” 2.2. apakšpunkta, Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 „Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.1. apakšpunkta (redakcijā, […]

29.10.2020.

Likums “Par valsts budžetu 2019. gadam”, ciktāl tas neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu, atbilst Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam

Satversmes tiesa 2020. gada 29. oktobrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam”. […]

29.10.2020.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par spriedumu lietā Nr. 2019-29-01

Preses konferencē par spriedumu lietā Nr. 2019-29-01 piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

29.10.2020.

VIDEO IERAKSTS: Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2019-29-01 par 2019. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma studijām valsts dibinātās augstskolās atbilstību Satversmei

Šodien, 29. oktobrī, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās nolēmumu lietā Nr. 2019-29-01 “Par likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 “Augstākā izglītība”, 02.03.00 “Augstākā medicīnas izglītība”, 20.00.00 “Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 “Augstākā izglītība”, ciktāl tās neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo valsts finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne […]

29.10.2020.

Ierosināta lieta par Garkalnes pagasta iekļaušanu Ropažu novadā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 28. oktobrī ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma „Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 32.1. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam”. Apstrīdētā norma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās […]

28.10.2020.

Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka amatā ievēl Aldi Laviņu

Šodien, 28. oktobrī, Satversmes tiesas sēdē notika Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas. Par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieku tiesneši no sava vidus vienbalsīgi uz trim gadiem ievēlēja Satversmes tiesas tiesnesi Aldi Laviņu. Aldis Laviņš Satversmes tiesas tiesneša amatā ir kopš 2014. gada 25. aprīļa. No 2014. gada 6. maija līdz 2017. gada 6. maijam bijis Satversmes tiesas priekšsēdētājs. Informācija par Satversmes tiesas priekšsēdētājas […]

28.10.2020.

VIDEO IERAKSTS: Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas

Trešdien, 28. oktobrī, plkst. 10.00 sasaukta Satversmes tiesas sēde, kurā notiks Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas. Ņemot vērā valstī joprojām noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka vēlēšanas notiks attālināti videokonferences režīmā. Tiešraide no tiesas sēdes būs redzama Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas Youtube kontā: Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks palīdz Satversmes tiesas […]