Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
10.08.2010.

Ierosināta lieta par Kredītiestāžu likuma normām, kas regulē kredītiestādes pāreju citām personām

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Kredītiestāžu likuma 59.2 panta, 59.3 panta, 59.4 panta, 117. panta ceturtās daļas 3. punkta, 173. panta ceturtās daļas un 185. panta pirmās prim daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 90., 91., 92. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, Satversmes 90. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības. Satversmes 91. pants […]

10.08.2010.

Ierosināta lieta par ienākumu, kas gūti no privātiem pensiju fondiem, aplikšanu ar nodokli

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 16.1 panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Apstrīdētā norma noteic: „Par ienākuma gūšanas dienu no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas uzskata dienu, kad papildpensijas saņēmējs saņem maksājumu no privātā pensiju fonda”. Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji Lilija Ābika un Jānis Ābiks […]

05.08.2010.

Ierosināta lieta par stipendiju piešķiršanas nosacījumiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 511 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”” 1.1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 112. pantam”. Satversmes 91.  pants citastarp garantē cilvēku vienlīdzību likuma un tiesas priekšā, bet Satversmes 112. pants noteic tiesības uz izglītību. Apstrīdētā norma reglamentē stipendiju piešķiršanas nosacījumus, […]

17.07.2010.

Ierosināta lieta par biodegvielas kvotu samazināšanu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2008. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 280 „Noteikumi par finansiāli atbalstāmajām kvotām biodegvielas” 26. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi […]

16.07.2010.

Ierosināta lieta par Sakas teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija pēc biedrības „Zemes draugi” pieteikuma ir ierosinājusi lietu „Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem” sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskā daļa „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tā attiecas uz […]

16.07.2010.

Ierosināta lieta par operatīvo darbību veikšanu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Operatīvās darbības likuma 7. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam un Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, bet saskaņā […]

16.07.2010.

Ierosināta lieta par Medzes pagasta teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Grobiņas novada pašvaldības 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu” daļu, ar kuru apstiprināts Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” daļā, kas paredz vēja ģeneratoru apbūves teritorijas […]

13.07.2010.

Ierosināta lieta par kārtības noteikumiem brīvības atņemšanas iestādēs

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 44.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Satversmes 96. pants citastarp paredz tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Apstrīdētā norma noteic, ka notiesātajiem ir pienākums no celšanās līdz naktsmieram uzturēt savu guļamvietu atbilstoši brīvības atņemšanas iestādē noteiktajam vienotajam paraugam. […]

01.07.2010.

Ierosināta lieta par reliģisko priekšmetu glabāšanas iespēju ieslodzītajiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr. 423 „Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” pirmā pielikuma, ciktāl tas neparedz reliģisko priekšmetu glabāšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam”. Satversmes 99. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskas pārliecības brīvību. Apstrīdētā norma reglamentē priekšmetus un pārtikas produktus, kurus […]

01.07.2010.

Ierosināta lieta par patērētāja kreditēšanas noteikumiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 692 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu” 30. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam”. Satversmes 64. pants noteic, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā arī tautai Satversmē paredzētā kārtībā un apmēros, bet Satversmes 105. pants nodrošina tiesības uz īpašumu. Apstrīdētā norma noteic: „Kredīta devējam nav […]