Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
21.10.2010.

Ierosināta lieta par darba samaksas apmēru ieslodzītajiem

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 51. panta trīspadsmitās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 107. pantam”. Apstrīdētā norma paredz, ka minimālā stundas tarifa likme un minimālā mēneša darba alga notiesātajiem, kas sodu izcieš slēgtajā vai daļēji slēgtajā cietumā, ir 50 procenti no valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes un minimālās mēneša […]

14.10.2010.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs dodas komandējumā uz Bukaresti

Šodien, 14.oktobrī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir devies uz Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, kur viņš piedalīsies Eiropas konstitucionālo tiesu konferences 15.kongresa sagatavošanas sanāksmē. Eiropas Konstitucionālo Tiesu Konferenci 1972.gadā dibināja Vācijas, Austrijas, Itālijas un Dienvidslāvijas konstitucionālās tiesas, taču šobrīd tajā darbojas pārstāvji no 39 Eiropas konstitucionālajām tiesām. Viens no Konferences dibināšanas nolūkiem bija, organizējot regulārus kongresus, […]

14.10.2010.

Izbeigta tiesvedība lietā par soda apmēru par nokavētu deklarācijas iesniegšanu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-09-01 „Par likuma „Par nodokļiem un nodevām” (1997. gada 4. decembra redakcijā) 30. panta otrās daļas vārdu „ja šie darījumi nav deklarēti šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, – 15 procentu apmērā no šo darījumu kopsummas, ja šajā pantā nav noteikts citādi” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam”. Apstrīdēta norma, […]

10.10.2010.

Pieņemts spriedums lietā par apelācijas instances sprieduma administratīvā pārkāpuma lietās pārsūdzēšanas iespējām kasācijas kārtībā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-01-01 “Par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 286.14 panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”. Lietā tika apvienotas lietas, kas ierosinātas pēc Bertolda Martina Flika, politisko partiju apvienības „Zaļo un Zemnieku savienība” un Vladimira Čerkasova pieteikuma. Tiesa vērtēja apstrīdētās normas („Apelācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā […]

07.10.2010.

Pieņemts spriedums lietā par normu, kas paredz likvidētā uzņēmuma mantas pielīdzināšanu bezmantinieka mantai

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-113-0106 “Par Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 19. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Līguma starp Latvijas Republikas valdību un Dānijas Karalistes valdību par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību 5. pantam”. Apstrīdētā norma paredz, ka manta, kas palikusi pēc uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), filiāles, nodaļas vai pārstāvniecības izslēgšanas no uzņēmumu […]

05.10.2010.

Pieņemts spriedums vēl vienā lietā par tiesībām pārsūdzēt lēmumu par prasības nodrošinājumu civilprocesā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-15-01 “Par Civilprocesa likuma 141. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92. pantam”. Lieta bija ierosināta pēc „Yelverton Investment B.V.” pieteikuma. Apstrīdētā norma paredz, ka civilprocesā atbildētājs nevar iesniegt blakus sūdzību par […]

22.09.2010.

Ierosināta vēl viena lieta par Medzes pagasta teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Grobiņas novada domes 2010. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 62 „Detālplānojums īpašumam „Papardes” Medzes pagastā” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. un 115. pantam”. Pieteikumu Satversmes tiesā iesnieguši deviņpadsmit Grobiņas novada iedzīvotāji, kas iebilst pret vēja ģeneratoru apbūves teritoriju noteikšanu Medzes pagasta īpašuma „Papardes” teritorijā. Pieteikuma iesniedzēji norādīja uz vairākiem pārkāpumiem, […]

21.09.2010.

Ierosināta lieta par personu apliecinošu dokumentu derīguma nosacījumiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „ Par Personu apliecinošu dokumentu likuma 16. panta pirmās daļas 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 98. panta pirmajam un otrajam teikumam ”. Apstrīdētā norma paredz, ka personu apliecinošs vai pagaidu dokuments ir lietošanai nederīgs, ja mainījies personas tiesiskais statuss. Savukārt, Satversmes 98. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības brīvi izbraukt no […]

31.08.2010.

Ierosināta lieta par Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļu

Par Stopiņu novada teritorijas plānojuma daļas, atbilstoši pielikuma Nr. 1 plānā iezīmētajai teritorijai (teritorija starp „Ginteriem” un „Eģenovām” ar nosaukumu „SIA „Getliņi-2” kompostēšanas laukums”), atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Pieteikumu Satversmes tiesā ir iesniedzis Stopiņu novada iedzīvotājs Žanis Ilsters. Viņš norāda, ka apstrīdētais teritorijas plānojums paredz […]

26.08.2010.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalīsies konferencē Astanā

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris ir devies uz Kazahstānas galvaspilsētu Astanu, lai piedalītos zinātniski praktiskajā konferencē „Konstitūcija – valsts demokrātiskās attīstības pamats”. Tā notiks 27. un 28.augustā. Konference ir veltīta Kazahstānas Konstitūcijas 15.gadadienai. Plānots, ka konferencē piedalīsies gan Kazahstānas, gan vairāk nekā 20 valstu pārstāvji, to skaitā konstitucionālo tiesu tiesneši, zinātnieki, starptautisko organizāciju delegāti. Gunārs Kūtris […]