Jaunumi

2021
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
11.01.2011.

Pieņemts spriedums lietā par valsts nodrošināto uzturlīdzekļu apjoma samazinājumu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-18-01 „Par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma pārejas noteikumu 4. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 109. un 110. pantam”. Apstrīdētā norma paredz valsts garantēto uzturlīdzekļu samazinājumu, proti, laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim uzturlīdzekļu apmērs, ko nodrošina Uzturlīdzekļu garantiju fonds (turpmāk – Garantiju fonds), ir ne vairāk par 30 latiem […]

07.01.2011.

Izbeigta tiesvedība lietā par mantas konfiskāciju kā kriminālsodu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2010-31-01 „Par Krimināllikuma 320. panta (2002. gada 25. aprīļa likuma redakcijā) otrās daļas vārdu “konfiscējot mantu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Satversmes 105. pants noteic: „Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama […]

06.01.2011.

Ierosināta lieta par kopīpašnieku tiesībām

Satversmes tiesas 1. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Civillikuma 1068. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pieteikuma iesniedzēja – AS „Pilsētas zemes dienests” – norāda, ka tai pieder domājamās daļas vairākos zemes īpašumos, turklāt uz šiem zemes īpašumiem atrodas citām personām piederošas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tādējādi veidojoties tā saucamās piespiedu nomas attiecības, taču būvju īpašnieki […]

28.12.2010.

Civillikuma normas par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-38-01 „Par Civillikuma 358. panta un 364. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētās Civillikuma normas noteic, ka persona atzīstama par rīcībnespējīgu, ja viņa ir garā slima un tai trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju; pār rīcībnespējīgām personām ieceļama aizgādnība; rīcībspēju atjauno, ja persona ir izveseļojusies. Pieteikuma iesniedzēja norādīja, ka […]

20.12.2010.

Pieņemts spriedums lietā par sanitāro apstākļu normām īslaicīgās aizturēšanas vietās

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-44-01 “Par Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7. panta piektās daļas 1. punkta vārdu „kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus” un pārejas noteikumu 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 95. pantam”. Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet Satversmes 95. pants paredz, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu, aizliegta ir […]

14.12.2010.

Ierosināta lieta par Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Salacgrīvas novada domes 2010. gada 21. aprīļa saistošo noteikumu Nr. DL-1/2010 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”, kadastra Nr. 6660 003 0167, Salacgrīvas novads, Liepupes pagasts, Tūja” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka Salacgrīvas novada dome šā gada aprīlī ir apstiprinājusi detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Zivtiņas”. Citastarp detālplānojumā esot paredzēta telekomunikāciju torņa […]

14.12.2010.

Pieņemts spriedums lietā par zemesgrāmatu tiesnešu atalgojumu

Šodien, 14. decembrī, Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010 39 01 „Par likuma „Par tiesu varu” pārejas noteikumu 20. punkta otrā teikuma (2009. gada 16. jūnija redakcijā) un trešā teikuma (2009. gada 1. decembra redakcijā), ciktāl tie noteic zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu atlīdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 83. un 107. pantam”. Lietā tika skatīts jautājums par zemesgrāmatu tiesnešu amatalgas samazināšanu par […]

07.12.2010.

Ienākumu no noguldījumiem un depozītiem aplikšana ar nodokli atbilst Satversmei

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-25-01 „Par 2009. gada 1. decembra likuma „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” 6. panta (daļā par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 3. punkta izslēgšanu) un likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta trešās daļas 13. punkta un 16.1 panta devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Izskatītajā lietā bija apvienotas […]

02.12.2010.

Satversmes tiesa rīko konstitucionālo tiesību konferenci

Rīt, 3.decembrī, Rīgā, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Sarkanajā zālē, Brīvības bulvārī 36 norisināsies ikgadējā konstitucionālo tiesību konference “Tiesas pieteikums Satversmes tiesai”. Konferenci organizē Latvijas Republikas Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Republikas Tieslietu ministriju. Konferencē tiks pārrunāti aktuālie jautājumi saistībā ar tiesību normu konstitucionalitātes konkrēto kontroli. Tēmu lokā ir paredzēti gan jautājumi par līdzšinējo Satversmes tiesas, vispārējās […]

01.12.2010.

Pieņemts spriedums lietā par izmaiņām Valsts fondēto pensiju likumā

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-21-01 „Par Valsts fondēto pensiju likuma 4. panta otrās daļas un pārejas noteikumu 2. punkta, 3. punkta 4. un 5. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 105.  un 109. pantam”. Apstrīdētās normas samazina iepriekš paredzēto iemaksu apjomu fondēto pensiju shēmā. Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētās normas citastarp pārkāpj tiesiskās paļāvības principu, jo, samazinot nākotnē […]