Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
12.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-56-03 „Par Pāvilostas novada domes 2009. gada 24. septembra saistošo noteikumu Nr. 9 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumiem” sadaļas, ko veido Sakas novada domes 2007. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 „Sakas novada Sakas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskā daļa „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, ciktāl tā attiecas uz Zaļkalna meža daļām un […]

12.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par operatīvo darbību veikšanu

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-55-0106 „Par Operatīvās darbības likuma 7. panta piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. pantam un Operatīvās darbības likuma 35. panta pirmās daļas pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”. Saskaņā ar Satversmes 96. pantu ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Satversmes 92. pants […]

09.05.2011.

Ierosināta lieta par 2011.gada budžeta likuma apakšprogrammu

Satversmes tiesas 1.kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par likuma „Par valsts budžetu 2011.gadam” apakšprogrammas 23.00.00 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”. Satversmes 1.pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Pieteikuma iesniedzējs – 10.Saeimas divdesmit deputāti – uzskata, ka apstrīdētā norma pārkāpj demokrātiskas republikas principus, kas izriet no Satversmes 1.panta. Apstrīdētā norma noteic Valsts autoceļu fondam piešķiramo […]

09.05.2011.

Ierosināta lieta par izmaiņām tiesnešu, zemesgrāmatu tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmā

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta septītās daļas, 4. panta otrās daļas un 16. panta pirmās, otrās un trešās daļas, ciktāl tās attiecas uz tiesnešiem (zemesgrāmatu tiesnešiem) un prokuroriem, 4. panta devītās daļas, 6.1 panta, 6.2 panta, 14. panta pirmās daļas piektā teikuma, 15. panta septītās daļas, pārejas noteikumu 8.4 punkta, likuma […]

06.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par stipendiju piešķiršanas kārtību

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-57-03 „Par Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 511 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām”” 1.1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 112. pantam”. Saskaņā ar Satversmes 91. pantu visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Satversmes 112. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību. […]

03.05.2011.

Satversmes tiesu apmeklēs tieslietu ministrs

Ceturtdien, 5.maijā, plkst. 11:00 Satversmes tiesu apmeklēs tieslietu ministrs Aigars Štokenbergs. Viņš tiksies ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem. Vizītes laikā plānots pārrunāt Satversmes tiesas darba aktualitātes un jautājumus, kas attiecas uz Tieslietu ministrijas un Satversmes tiesas sadarbību. Tieslietu ministra vizīte tiek organizēta Satversmes tiesas 15 gadu jubilejas pasākumu ietvaros. Šogad Satversmes tiesu ir apmeklējis Valsts […]

03.05.2011.

Pieņemts spriedums lietā par Medzes teritorijas plānojumiem

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2010-54-03 „Par Grobiņas novada domes 2009. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr. 4 „Par Grobiņas novadā ietilpstošo bijušo pašvaldību teritorijas plānojumu apstiprināšanu”, ar kuriem apstiprināti Medzes pagasta padomes 2009. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 3/09 „Medzes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, daļā par vēja enerģijas zonas noteikšanu Medzes […]

02.05.2011.

Ierosināta lieta par Ceļu satiksmes likuma normu

Satversmes tiesas 2. kolēģija ir ierosinājusi lietu „Par Ceļu satiksmes likuma 9. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 105. pantam”. Satversmes 105. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, bet Satversmes 91. pants garantē vienlīdzību likuma un tiesas priekšā. Apstrīdētā norma liedz Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem vai personām, kas saņēmušas Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās […]

27.04.2011.

Satversmes tiesu apmeklēs Ministru prezidents

Rīt, 28.aprīlī, plkst. 10:00 Satversmes tiesu apmeklēs Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. Tikšanās laikā ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem plānots pārrunāt aktuālos Satversmes tiesas darba jautājumus, jautājumu par Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesas procesā, Ministru kabineta un Satversmes tiesas sadarbību, kā arī par tiesas starptautisko sadarbību. Tikšanās tiek organizēta Satversmes tiesas 15 gadu jubilejas pasākumu ietvaros. […]

20.04.2011.

Satversmes tiesu apmeklēs Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese

Rīt, 21.aprīlī, plkst. 10:00 Satversmes tiesā (ST) vizītē ieradīsies un ar Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniekiem tiksies Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnese Ineta Ziemele. Tikšanās laikā plānots diskutēt par jaunāko ECT un ST praksi un aktuālajiem cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem. Tikšanās tiek organizēta Satversmes tiesas jubilejas pasākumu ietvaros. Jubilejai par godu tiesa organizē tikšanās ar Latvijas augstākām […]