Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu

Lai ilustrētu Satversmes tiesas likuma piemērošanas nianses, šajā sadaļā izlases veidā publicēti Satversmes tiesas kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu.

Šajā sadaļā publicēti gan lēmumi, kas ilustrē Satversmes tiesas kolēģiju praksi attiecībā uz atsevišķiem pieteikumu veidiem (piemēram, konstitucionālā sūdzība, tiesas iesniegts pieteikums un pašvaldības domes pieteikums), gan arī attiecībā uz atsevišķiem Satversmes tiesas likuma piemērošanas jautājumiem (piemēram, pieteikuma juridiskais pamatojums, konstitucionālās sūdzības iesniedzēja pamattiesību aizskārums un pieteikuma iesniegšanas termiņš).

Satversmes tiesas kolēģiju lēmumos ietvertās tiesiskās atziņas var kalpot par interpretācijas līdzekli pamattiesību un tiesiskas valsts principu satura noskaidrošanai. Līdz ar to tie var noderēt pieteikumu par lietas ierosināšanu sagatavošanai un Satversmes tiesas procesam veltītu zinātnisku pētījumu izstrādāšanai.

Atslēgvārdi: Actio popularis; Apstrīd divu aktu atbilstību Satversmei; Apstrīd divu likumu normu atbilstību Satversmei; Apstrīd vairāku likumu normu atbilstību Satversmei; Apstrīd vairāku normu atbilstību Satversmei; Citi prasījumi; Ir izmantoti vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi; Ir pamatots Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums; Ir Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums; Juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai; Juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu; Juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu; Kolēģija vērš uzmanību; Konstitucionālā sūdzība; Kritēriji pieteikuma atzīšanai par vispārsvarīgu; Kritēriji pieteikuma izskatīšanas atzīšana par vispārsvarīgu; Lūdz apturēt vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmuma izpildi; Lūdz vērtēt vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmuma atbilstību Satversmei; Nav izmantoti vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi; Nav juridiskā pamatojuma; Nav pamatots apstrīdētās normas piemērošanas pamats; Nav pamatots Satversmē noteikto pamattiesību aizskārums; Nav pievienoti dokumenti; Nav Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma; Nav vispārējo tiesību aizsardzības līdzekļu; Nākotnē sagaidāms aizskārums; Nākotnē sagaidāms vai potenciāls pamattiesību aizskārums; Pašvaldības dome; Pieteikums daļā iesniegts par jau izspriestu prasījumu; Pieteikums ir iesniegts par jau izspriestu prasījumu; pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums un faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu; Prasījums daļā ir piekritīgs; Prasījums daļā nav piekritīgs; Prasījums ir piekritīgs; Prasījums nav konkretizēts; Prasījums nav piekritīgs; Pēc būtības lūdz vērtēt tiesību normu piemērošanu; Termiņš ir ievērots; Termiņš ir ievērots attiecībā uz vienu prasījumu; Termiņš nav ievērots; Termiņš nav ievērots attiecībā uz vienu prasījumu; Tiesas pieteikums; Vai ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem nevar novērst būtisku kaitējumu sūdzības iesniedzējam; Vismaz 20 Saeimas deputātu pieteikums; Vispārējie tiesību aizsardzības līdzekļi vai to neesamība – nav pamatojuma