web10
Banner4
Banner1
Banner2

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

12.08.2022.

Ierosināta lieta par normām, kas nosaka pirmskolas izglītības iestādēs strādājošo pedagogu atalgojuma apmēru

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2022. gada 12. augustā ierosināja lietu „Par Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pielikuma 4. tabulas 3. punkta un 3. pielikuma 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam” pēc pieteikuma (pieteikums Nr. 127/2022), kuru iesnieguši trīsdesmit astoņi Saeimas deputāti. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 (turpmāk – […]

27.07.2022.

Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki piedalās konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā

No 25. līdz 28. jūlijam Ratniekos notiek ikgadējais konstitucionālās tiesībpolitikas seminārs, kurā pulcējas dažādu profesiju juristi, valsts tiesībpolitikas veidotāji un citi interesenti. Šā gada semināra temati ir: sabiedrības līdzdalība, identitāte, valsts pārvalde un civildienests, karš un atbildība, kā arī tiesu varas pārvaldība un tiesību normu piemērošana. Ar priekšlasījumiem un kā diskusiju vadītāji seminārā piedalās tieslietu […]

26.07.2022.

Ierosinātas vēl divas lietas par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2022. gada 25. jūlijā ierosināja lietu Nr. 2022-29-01 „Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās daļas un otrās daļas pirmā un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī […]

08.07.2022.

Ierosināta lieta par aizliegumu Latvijas teritorijā ievest ūdeles

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 7. jūlijā ierosināja lietu “Par Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 244. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 244. punkts noteic, ka aizliegts no […]

01.07.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 1. jūlijā ierosināja lietu „Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta pirmās daļas un otrās daļas pirmā un otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 91. pantam, kā arī 105. panta […]

01.07.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par tiesībām iepazīties ar lietas materiāliem procesā par noziedzīgi iegūtu mantu

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 1. jūlijā ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturtās un piektās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 627. panta ceturto daļu procesa par noziedzīgi iegūtu mantu lietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums, un ar tiem drīkst iepazīties procesa virzītājs, prokurors […]

30.06.2022.

Ierosināta lieta par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Rīgas domes saistošo noteikumu, ar kuriem tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums, darbība

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2022. gada 29. jūnijā ierosināja lietu „Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2022. gada 22. marta rīkojuma Nr. 1‑2/2224 „Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta ceturtajai daļai un 8. pantam, likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai […]

30.06.2022.

Publicēts otrais grāmatžurnāls Satversmes tiesas izdevumu sērijā par pamattiesībām

Šodien, 30. jūnijā, klajā nāk Satversmes tiesas grāmatžurnāls “Latvijas Republikas Satversmes 91. pants: tiesiskās vienlīdzības princips. Satversmes tiesas judikatūra”. Satversmes 91. pants ir būtisks instruments, kas tiek lietots, lai Latvijā veidotu un koptu iekļaujošu sabiedrību. Vairāk nekā 25 gadu laikā Satversmes tiesa ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi tiesiskās vienlīdzības principa satura atklāšanā un piemērošanā. Izdevuma tapšanā izmantoti […]

29.06.2022.

Devītās Sarunas par Latviju. Vai vienoti dažādībā?

Pieejams video ieraksts no devītajām Sarunām par Latviju “Vai vienoti dažādībā?”. Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku 17. jūnijā devīto reizi organizēja Sarunas par Latviju. Pasākumu atklāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš ar videoapsveikumu. Devīto sarunu vadīja bijusī Satversmes tiesas tiesnese un priekšsēdētāja, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore Sanita Osipova. Sarunā piedalījās filozofijas doktore […]

29.06.2022.

Ierosināta vēl viena lieta par normu, kas paredz zemes likumiskās lietošanas maksas apmēru

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2022. gada 28. jūnijā ierosināja lietu “Par likuma „Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. panta pirmajam un trešajam teikumam”. Apstrīdētās normas Likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada […]

28.06.2022.

Satversmes tiesu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē tiesneši un prokurori no Eiropas Savienības valstīm

Šodien, 28. jūnijā, Satversmes tiesā pieredzes apmaiņas programmas ietvaros viesojās tiesneši un prokurori no vairākām Eiropas Savienības valstīm. Ārvalstu viesus Satversmes tiesā uzņēma Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina un Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs. Tikšanās laikā sniegta informācija par konstitucionālās kontroles modeli Latvijā, Satversmes tiesas funkcijām, kompetenci un darba organizācijas metodēm. Dalībnieki pārrunāja arī […]

27.06.2022.

Satversmes tiesa atsāks lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

Satversmes tiesa 2022. gada 27. jūnijā, taisot spriedumu lietā Nr. 2021-36-01 “Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7.1 panta pirmās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”, tiesnešu apspriedē nolēma atsākt lietas Nr. 2021-36-01 izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos. Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2021-36-01 notiks 2022. gada 27. […]

27.06.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās Eiropas Savienības Tiesas rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu Satversmes simtgadei

Pirmdien, 27. jūnijā, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš piedalīsies Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) rīkotajā konferencē “Demokrātija, tiesiskums un cilvēka  cieņa”, kā arī svinīgajā ceremonijā, kurā pirmo reizi EST tiks nodots mākslas darbs no Latvijas. Tā būs latviešu trimdas  mākslinieces Dainas Dagnijas (1937–2019) glezna “Imigranti” (1969). Pasākumi tiek rīkoti EST 70. dibināšanas gadā,  izceļot […]

22.06.2022.

Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu

Šodien, 22. jūnijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Tikšanās laikā puses runāja par konstitucionālo orgānu sadarbību Satversmes tiesas spriedumu izpildē un citiem aktuāliem jautājumiem. Satversmes tiesas tiesneši un Ministru prezidents pārrunāja izpildvaras, tiesu varas un likumdevējvaras sadarbības modeļus Satversmes tiesas nolēmumu izpildes nodrošināšanā. Puses bija vienisprātis, ka Satversmes tiesas spriedumu izpildes […]

20.06.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs piedalās latviešu dziesmu svētkos Eslingenā

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņs no 16. jūnija līdz 19. jūnijam uzturējās Vācijas pilsētā Eslingenā, lai piedalītos latviešu dziesmu svētkos “Eslingenas Dziesmu svētkiem 75”. Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš deju kolektīva “Baloži’ sastāvā piedalījās Eslingenas Dziesmu svētku pasākumos, kuros godināja diasporas latviešu koru kustības un dejošanas tradīcijas 75. gadskārtu. Eslingenas Dziesmu svētkos piedalījās teju 900 […]